HÅKAN NIAL. Svensk associationsrätt i huvuddrag. Andra uppl. Sthlm 1976.Norstedts. 239 s.

 

Redan efter ett år har förevarande arbete utkommit i en ny upplaga (betr.den första upplagan, se SvJT 1976 s. 43). Den nya upplagan är i väsentliga delar omarbetad. Ändringarna har föranletts av den nya lagstiftningen inom associationsrätten och på angränsande rättsområden, främst den nya aktiebolagslagen, den nya bokföringslagen, de nya lagarna om styrelserepresentation för de anställda och om offentliga styrelseledamöter samt den nya lagen om medbestämmande i arbetslivet.
H.D-s