Personalnotiser 399Nytt justitieråd. Regeringen har 30.3.1977 utnämnt t.f. hovrättslagmannen i Svea hovrätt, professorn vid Universitetet i Uppsala Bertil Bengtsson till justitieråd (se om honom i SvJT 1968 s. 269 och 1976 s. 591).

 

Ny president i hovrätten över Skåne och Blekinge. Regeringen har 30 mars 1977 utnämnt hovrättslagmannen Tore Landahl till hovrättspresident i hovrätten över Skåne och Blekinge.
    Presidenten Landahl är född 1920. Han avlade studentexamen i Helsingborg 1940 och jur. kand.ex. i Lund 1946. Efter tingstjänstgöring i Västra Göinge domsaga inträdde han i Göta hovrätt där han blev fiskal 1949, assessor 1958 och hovrättsråd1960. Han tjänstgjorde i nedre justitierevisionen 1960—1964 och som sakkunnig i justitiedepartementet 1965—1969. Sedan 1970 har han varit lagman i hovrätten över Skåne och Blekinge.
    Landahl har haft ett flertal utredningsuppdrag. Han är f. n. ordf. i ungdomsfängelseutredningen. Sedan 1973 är han ordf. i rättshjälpsnämnden i Malmö. Landahl har tillsammans med annan utgivit kommentar till fastighetsbildningslagen (1973).

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    15 mars 1977 förordnat hovrättsfisk. Clas Ullrich att som sakkunnig biträda i dep:t,
    s. d. förordnat lagm. Tor Sverne att vara ordf. i utredn. om förstärkning av barns rättsliga ställning,
    24 mars 1977 förordnat försäkringsdomare Carl Herman Bergh att vara sekr. i rättighetsskyddsutredningen,
    30 mars 1977 förordnat hovr.fisk. Karl Matz att som sakkunnig biträda i dep:t,
    s. d. förordnat hovr.ass. Barbro Röst Andréasson att vara sekr. i utredn. om förstärkning av barns rättsliga ställning,
    31 mars 1977 förordnat hovr.ass. Ingrid Almbladh att vara sekr i utredn. om vissa straffbestämmelser till skydd för rikets säkerhet samt
    s. d. förordnat hovr.ass. Sten Adebäck att vara sekr. i utredn. om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall m. m.

 

Kommunikationsdepartementet. Regeringen har 24 mars 1977 förordnat ass.i Svea hovr. Anitha Bondestam att vara exp.chef i kommunikationsdep:t.

 

Budgetdepartementet. Dep.chefen har förordnat reg.rådet Sture Lundell att vara särskild utredare i utredningen om bokföringen inom jordbruket, till experter i utredn. förordnat hovr.ass. Staffan Janvid, dir. Folke Nilsson, skattedir.Olle Roos och kammarrättsfisk. Ove Sundvik samt till sekr. i utredn. förordnat kammarrättsfisk. David Ask.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 24 mars 1977 förordnat t.f. rådm. i Sala tr,ass. i hovr. f. Övre Norrland Torborg Björling, ass. i hovr. f. Övre Norrland Gunnar Sjöblom, rådm. i Jämtbygdens tr Hans-Ture Skoglund och t. f. rådm.i Gotlands tr, ass. i hovr. f. Övre Norrland Bo Widegren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 24 mars 1977 förordnat t.f. reg.rättssekr., fisk.i kammarrätten i Sthlm Gunnar Stegard och t.f. reg.rättssekr., länsass. vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län Christer Törnros att vara reg.rättssekr.