East-West Trade. Edited by Kazimierz Grzybowski. Dobbs Ferry,New York—Leiden 1973. Oceana Publications—A. W. Sijthoff. 307 s. Hfl. 78,00.

 

Handeln mellan Öst och Väst har under senare år blivit av allt större betydelse. Därmed har också följt ett ökande intresse för med sådan handel förenade juridiska spörsmål. Särskild uppmärksamhet förtjänar tillgängliga instrument för slitande av tvister.
    Nyligen har en överenskommelse träffats mellan ledande amerikanska och sovjetiska institutioner om en skiljedomsklausul enligt vilken affärstvister skall avgöras i Sverige enligt UNCITRAL:s1 skiljedomsregler under medverkan av Stockholms Handelskammare som bland annat skall utse ordförande i skiljenämnden. Skiljemännen skall väljas ur en panel bestående av 18 domare och advokater, varav sex svenskar. Härigenom har Sveriges redan framträdande roll vid skiljeförfaranden i internationella affärstvister understrukits. Det är troligt att utvecklingen kommer att fort-

 

1 United Nations Commission on International Trade Law.

 

Hans Herrlin 471sätta. I samband härmed har Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut omorganiserats och fått nya regler syftande bland annat till att under Handelskammarens medverkan underlätta lösandet av sådana affärstvister, för vilka ofta föreskrives att svensk rätt skall gälla.
    Mot denna bakgrund aktualiseras för svenska jurister och för affärsmän engagerade i handel mellan öst och väst behovet av litteratur, som belyser med sådan handel sammanhängande juridiska och kommersiella spörsmål. Som exempel på sådan litteratur må nämnas ett ursprungligen år 1972 av "Library of Law and Contemporary Problems" vid Duke University School of Law publicerat symposium under titeln "East-West Trade". Boken har redigerats av professorn vid Duke University Kazimierz Grzybowski som även författat två av symposiets avsnitt nämligen "United States—Soviet Union trade agreement of 1972" och "Arbitral Tribunals for Foreign Tradein Socialist Countries" som tillsammans upptager 55 av bokens 300 sidor.
    I övrigt behandlas av experter från olika länder ett antal ämnen varav här må nämnas "Marxism-Leninism and Soviet-American Economic Relations since Stalin", "Recent Developments in East-West Trade: The U.S. Perspective" och "The Framework of Anglo-Soviet Commercial Relations: The British View". Juridiska aspekter ges på internationell handel med Bulgarien, Polen och Rumänien, på utländska investeringar i Jugoslavien och på handeln mellan Sovjet och Japan. Vidare behandlas bland annat Jugoslaviens handel med EEC och Sovjets handelsrepresentation i utlandet. Källhänvisningar förekommer i rimlig omfattning. En selektiv bibliografi över kommersiella relationer mellan öst och väst ingår avseende tiden januari 1963—mitten av 1973 sammanställd under ledning av Professor Carl H. McMillan, Institute of Soviet and East European Studies, Carleton University, Ottawa.
    Boken bidrager till förståelse för de särskilda juridiska och kommersiella förhållanden som dikterar villkoren för handeln mellan öst och väst. Olika avsnitt reflekterar den pågående utvecklingen från en tidigare av olikheterna mellan socialistiskt och kapitalistiskt synsätt markerad handel till för de båda ekonomiska systemen avpassade former för utbyte av varor och tjänster inberäknat samarbete på det industriella området. De allmänna leveransvillkoren av 1947 överenskomna mellan Sovjets Handelsrepresentation i Sverige och dåvarande Exportföreningen har uppmärksammats. Författaren antyder att viss bestämmelse intagen i 1947 års villkor "found its way into the General Conditions of Delivery which govern trade relations between the socialist countries" (s. 27).
    Med hänsyn till vad som inledningsvis anförts må slutligen citeras följande ur avsnittet om The U.S. Perspective on Recent Developments in East-West Trade (s. 163):

 

"Arbitration was one of the major subjects of the October 1972 Trade Agreement. A provision of the Agreement provides for third party country arbitration of disputes between state trading companies and U.S. commercial organizations, with American businesses and their Soviet trading partners choosing a mutually satisfactory country. In absence of an agreement providing to the contrary, arbitration will be conducted in a country other than the U.S. or the U.S.S.R. under the arbitration Rules of the Economic Commission for Europe.2 Thus with regard to arbitration, a United States enterprise is no

 

2 Senare har i stället hänvisats till UNCITRAL, anm:s anm.

 

472 Anm. av East-West Tradelonger confronted with FTAC3 arbitration as a mandatory concomitant of East-West trade."


Hans Herrlin