Juridisk Grundbog, redigeret af W. E. von Eyben. 1. Loven, Forvaltningsakten, 2. Dommen, Kontrakten, Juridisk stil og sprogbrug, 3. Retskilder.3. ændrede og omarbejdede udg. København 1975. Juristforbundets forlag817, XXVIII + XXIV + XXVIII s.

 

Den första upplagan av Juridisk Grundbog utkom 1962 (se prof. Jan Hellners anm. i SvJT 1963 s. 279). Detta utomordentligt nyttiga verk kunde då pressas in på drygt 500 sidor. Den tredje upplagan har delats upp i tre band och kräver sammanlagt 817 textsidor jämte en omfattande registerapparat. Uppläggning och disposition är dock i allt väsentligt oförändrade. Till nyheterna hör utförliga avsnitt om EG-rätten, och förvaltningsrätten har kommit att ta betydligt utökad plats i anspråk. Även på andra områden har framställningen svällt.
    Ämnesmässigt omfattar grundboken närmast den materia som i den äldre svenska juristutbildningen täcktes av ämnet juridisk encyklopedi och som i dagens juristutbildning svarar mot de avsnitt inom den allmänna rättsläran som ägnas "materialkunskap", rättskällelära och juridisk metod. Som framhölls redan i 1963 års recension av den första upplagan kan blandningen av ren materialkunskap och av högt kvalificerade, delvis ingående och teoretiskt genomarbetade artiklar kring juridisk metod förefalla en smula ojämn. Å andra sidan har verket just därigenom fördelen att erbjuda de intresserade — som förvisso inte behöver inskränkas till juris studerande på "grundstadiet" — en framställning, där den rena faktaredovisningen och det juridiska hantverket sätte sin i ett perspektiv, som ger intresse och djupdimension åt eljest ganska torra ämnesområden. Någon bok för sträckläsning är det inte fråga om; snarast har man att göra med en resonerande handbok, som bör nyttjas i lämpliga doser. De avsnitt som förtjänar att läsas i sammanhang utgör naturligt nog de merteoretiska och diskuterande. De håller genomgående en mycket hög nivå.


S. S.

 

 

VAGN GREVE, BENT UNMACK LARSEN, PER LINDEGAARD. Kommenteret straffelov.Almindelig del. København 1976. Juristforbundets forlag. 396 s. DKr. 147,00.Speciel del. København 1975. Jurisforbundets forlag. 412 s. Dkr. 142,00.

 

Föreliggande arbete är något så unikt som en helt nyskriven kommentar till en snart 50 år gammal lag! Det unika får dock mer rättvisande proportioner då man beaktar, att lagen — den danska straffeloven från 1930 — under åren genomgripande förändrats genom omfattande lagstiftning och rikhaltig praxis samt att den enda hittills förekommande lagkommentaren, Krabbes klassiska arbete "Borgerlig straffelov", utkom i fjärde och sista upplagan för snart 30 år sedan. Behovet av en modern kommentar för praktikern såväl som för studenten har nu tillgodosetts av universitetslektorerna vid respektive Köpenhamns och Århus universitet Vagn Greve och Bent Unmack Larsen i samarbete med den danske rigsadvokaten (riksåklagaren) Per Lindegaard.

 

Litteraturnotiser 475    Anmälaren, som inte besitter någon mer ingående kännedom om dansk straffrätt, har inte möjlighet att ingå på en närmare bedömning av arbetet. Uppläggningen av kommentaren synes emellertid vara föredömlig. Kommentaren följer inte överraskande straffeloven paragraf för paragraf. Vid varje bestämmelse inleds kommentaren med att äldre lagstiftning och förarbeten samt litteratur — praktiskt taget uteslutande dansk doktrin — anges. Efter den kommenterande texten, som hålls välgörande kortfattad, refereras i korthet relevant rättspraxis från senare år. Författarna har uppenbarligen ansträngt sig och, som det vill synas, lyckats att i icke ringa utsträckning bemästra den svårighet som ligger i att framställningar av detta slag lätt blir oöverskådliga. Härtill bidrar inte minst fylliga sakregister i båda banden. Framställningen synes eftersträva objektivitet och främst avse att belysa de särskilda rättstillämpningsproblem de enskilda lagbuden ger upphov till. Där oenighet råder i teori och praxis är kommentaren därför återhållsam och söker undvika att ta en deciderad ställning.


G. E.