The Swedish Companies Act 1975. With excerpts from the Accounting Act 1976. Translated by Per H. Osvald, Pelle Deinoff, Merlin Liuand Leif Thorsson. Sthlm 1976. Sveriges Industriförbund. 144 s. Kr. 98,00.

 

Redan före den nya aktiebolagslagens ikraftträdande den 1 januari 1977 har på Industriförbundets förlag påpassligt utgivits en översättning av lagtexten till engelska. I samma bok har också vissa delar av den nya bokföringslagen återgivits i engelsk översättning.
    Det är glädjande att konstatera att det numera ganska stora behovet av översättningar av svenska lagar genom denna bok har tillgodosetts på ett betydelsefullt område.


H.D-s

 

 

GÜNTER PARSENOW. Fachwörterbuch für Recht und Wirtschaft. Schwedisch/Deutsch—Deutsch/Schwedisch. Köln—Berlin—Bonn—München 1975. Carl Heymanns Verlag. XII + 504 s. DM 85,00.

 

Ordböcker, som översätter juridiska termer och uttryck från det ena språket till det andra, har med tiden blivit betydelsefulla hjälpmedel för allt flera jurister. I den ordbok som är föremål för denna anmälan översätts de juridiska termerna och uttrycken från svenska till tyska och från tyska till svenska. Den ekonomiska terminologin är ett annat område som också omfattas av ordboken.
    Författaren har varit verksam som translator av juridisk text, och ordboken förefaller att vara av god kvalitet. Samtidigt bör man vid begagnande av denna och andra juridiska ordböcker hålla i minnet att juridiska termer ofta är så fast förankrade i varje lands egen rättsliga systematik att de inte alls eller endast approximativt kan översättas till främmande språk.


H.D-s