Internationellt kollokvium i Warszawa om skyddet för de medborgerliga rättigheterna. Den 6—8 december 1976 avhölls i Warszawa ett kollokvium för diskussion av berörda ämne. Inbjudare och värd var det till polska vetenskapsakademien knutna institutet "Staten och Rätten", som därvid samarbetade med juridiska fakulteten vid Floridas universitet. I mötet deltog, förutom företrädare för det polska institutet och Floridauniversitetet, två representanter för Östtyskland samt en representant för vart och ett av länderna Sovjetunionen, Västtyskland och Sverige. Det begränsade deltagarantalet möjliggjorde öppenhjärtiga och givande diskussioner. Från vart land gavs en redogörelseför där tillämpat system för skyddet av de medborgerliga rättigheterna, varefter följde en allmän debatt. Härutöver förekom besök hos generalprokuratorsämbetet och parlamentet. Det har ställts i utsikt att mötesförhandlingarna skall utkomma av trycket genom Floridauniversitetets försorg.


Ulf Lundvik

 

 

3 nye høyesterettsdommer ved Norges Høyesterett

 

Til høyesterettsdommer ved Norges Høyesterett er utnevnt Einar Løchen,Egil Endresen og Tore Sinding-Larsen.
    Einar Løchen er 59 år gammel og tok juridisk embedseksamen i 1941. Efter eksamen var han ved Oslo prispoliti og i Prisdirektoratet. I mai 1943 ble han dommerfullmektig i Nedre Romerike. Fra slutten av 1943 til 1945 var han ved Den norske legasjon i Stockholm og derefter konsulent i Utenriksdepartementet. Han har senere vært medlem av Chr. Michelsens Institutt i Bergenog byråsjef i Utenriksdepartementet. Han har dessuten vært Norges faste representant ved Europarådet og sekretær for den norske delegasjon til Nordisk Råd. I 1964 ble han høyesterettsadvokat og drev praksis i Oslo sammen med høyesterettsadvokat Edvard Løchen. Han ble lagdommer i Eidsivating i september 1974.
    Egil Endresen er 57 år gammel og tok juridisk embedseksamen i 1947. I et halvt år var han ansatt i Justisdepartementet før han i 1948 ble dommerfullmektig. Han ble overrettssakfører i 1950 og startet sin egen sakførerforretning i Stavanger. I 1960 ble han høyesterettsadvokat.
    Endresen var stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Juristkomitéen 1965—73. I tiden 3. oktober 1970 til regjeringen Borten gikk av 17. mars året efter, var han justisminister. I oktober 1971 ble han utnevnt til sorenskriver i Holt.
    Tore Sinding-Larsen er 48 år gammel og tok juridisk embedseksamen i 1954. Fra 1955 var han ansat i Prisdirektoratet og var derefter i to år dommerfullmektig ved Trondenes sorenskriverembede.
    Han arbeidet som advokatfullmektig fra 1959 til 1963, og har siden april 1963 vært ansatt hos Stortingets ombudsman for forvaltningen, fra mars 1971 som kontorsjef.


P. L.