494 NotiserDet 28:e nordiska juristmötet äger rum i Köpenhamn den 23—25 augusti 1978. Där hölls år 1872 det första juristmötet, förlagt till "Rigsdagens lokale paa Christiansborg Slot". Deltagarna i 1978 års möte kommer att inbjudas till det nyuppförda Bella Center strax utanför Köpenhamns centrum.
    Vid uppläggningen av mötet och debatterna har man tagit tillvara de positiva erfarenheter som vid 1975 års juristmöte i Reykjavik vanns av försöksverksamhet med bl. a. gruppdiskussioner. Denna diskussionsform har befunnits vara väl ägnad att stimulera till debatt.
    Under den första dagens förmiddag hålls ett eller ev. två föredrag överämne eller ämnen av mer allmänt intresse, medan eftermiddagen anslås för fyra sektionsmöten. Under den andra dagens förmiddag hålls tre sektionsmöten och under eftermiddagen likaledes tre sektionsmöten. Vidare hölls under den andra dagen, parallellt med sektionsmötena, två gruppdiskussioner som beräknas pågå hela dagen. Under den tredje dagen hålls en plenardebatt som inleds på förmiddagen.
    På mötesprogrammet har tagits upp följande överläggningsämnen: 1. Barnsrättssäkerhet (plenarämne). 2. EG, Danmark och övriga Norden. 3. Integritetsskydd i massmedia. 4. Frihetsstraffens plats i framtidens straffrättssystem. 5. De mänskliga rättigheterna i dag — internationella förpliktelser och nationellt genomförande. 6. Bör jämställdhet mellan könen främjas genom lagstiftning? 7. Konkurssurrogat. 8. Inflation och jämkning av avtal. 9. Det offentliga som på en gång avtalspart och förvaltningsorgan. 10. Medbestämmanderätt, beslutanderätt och ansvar (gruppdiskussion). 11. Skadestånd — försäkring. Nuläge och utvecklingstendenser. 12. Åklagarens och försvararens ställning ochuppgifter. 13. Förberedelse och förlikning i förmögenhetsrättsliga tvister(gruppdiskussion). De ämnen beträffande vilka annat inte har angetts är sektionsämnen. Ämnena för inledande föredrag under den första dagens förmiddag har ännu inte fastställts.
    För deltagarna i mötet kommer att arrangeras särskilda resor till Köpenhamn. Inbjudan till mötet utsänds i god tid till alla nuvarande medlemmar ide nordiska juristmötena, dvs. dem som deltog i det senaste juristmötet och dem som utan att delta i detta möte har erlagt medlemsavgiften, 40 kr. Svenska jurister kan vinna medlemskap genom att betala in nämnda avgift till Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm 2, postgiro 504020-9. Den som inte är medlem men ändå önskar få inbjudan till juristmötet kan anmäla sig till lokalstyrelsen eller dess sekreterare, hovrättsassessorn Ove Sköllerholm, tel. 08/763 11 68.
    Slutligen kan meddelas att "Förhandlingarna vid det 27:e nordiska juristmötet i Reykjavik år 1975" torde föreligga i tryck och distribueras till medlemmarna under våren eller försommaren 1977.


O. Sk.

 

 

International Federation of Women Lawyers (FIDA). International Federation of Women Lawyers håller 1977 sin konferens i Lagos, Nigeria, under tiden 4—10 september. Ämnet för konferensen blir "Human Rights and Evolution". Det preliminära programmet delar upp förhandlingarna på tresektioner, nämligen "The Right of Participation in Government", "The Rightto Education and Equal Opportunity" och "The Right to Life". En dag kommer att ägnas enbart åt FIDA-angelägenheter. Den finska FIDA-gruppen

 

Notiser 495planerar en charterresa, inkluderande en rundtur i Nigeria. Det finns också ev. möjlighet att ansluta till en av amerikanska FIDA-medlemmar ordnad rundresa.
    Intresserade kan kontakta hovrättsrådet Brit-Marie Ericsson, tel. 08/763 14 53.