496 NotiserTjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Regeringen har 14 april 1977 förordnat just.rådet Otto Petrén att vara led. och vice ordf. i tjänsteförslagsnämnden samt förordnat just.rådet Bertil Alexanderson att vara ers. för Petrén i nämnden.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 28 april 1977 förordnat avd.dir. vid rättshjälpsnämnden i Sthlm Maj Lundquist och 5 maj 1977 förordnat dep.sekr. Bengt Westerberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 28 april 1977 förordnat fisk. i kammarrätten i Göteborg Lennart de Verdier att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    21 april 1977 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Erik Holmberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt rättschefen i bostadsdep:t, ass. i Svea hovr. Lars Uno Didón, allmänhetens pressombudsman, ass. i Svea hovr. Lennart Groll, bostadsdomaren, ass i Svea hovr. Hans-Åke Wängberg och rådm. i Sthlms tr Siv Jantze att vara hovr.råd i Svea hovr. samt
    s. d. utnämnt rådm. i Luleå tr Bo Nilsson att vara hovr.råd i Göta hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    21 april 1977 utnämnt t. f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsrådet i kammarrätten Lennart Kleberg att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf., på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat t. f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsrådet i kammarrätten Ulf Reenstierna att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Sune Lindgren att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt t. f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall, t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Per-Olof Henriksson att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. förordat avd.dir. i Sthlms fögderi Per Gunnar Linde att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    12 maj 1977 utnämnt byråchefen i domstolsverket Gunnar Sönnerhed att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Jönköping,
    s. d. förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Arne Baekkevold att vara ass. i kammarrätten samt
    s. d. förordnat avd.dir. vid riksdagens ombudsmannaexpedition Charlotte Meyer och fisk. i kammarrätten i Sthlm Hans Tegnander att inneha långtidsvik. på tjänster som ass. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    21 april 1977 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Roland Akne att vara lagm. i Gällivare tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Haparanda tr Kaspars Berzins att vara rådm. i Luleå tr samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Göran Ekman att vara rådm. i Luleå tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har 14 april 1977 utnämnt polismäst. i Hallsbergspolis dt Jan Sjölund att vara polismäst. i Örnsköldsviks polisdt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 28 april 1977 utnämnt t.f. chefsåkl. i Sthlmsåkl.dt Sonja Arbman att vara chefsåkl. i dt.