KARLHEINZ RODE. Geschichte der europäischen Rechtsphilosophie. Düsseldorf 1974. Werner-Verlag. 181 s.
Trots en ymnig flora av monografier är tillgången på moderna någorlunda kortfattade sammanfattande framställningar av den europeiska rättsfilosofien och rättsteorien även i de stora kulturländerna tillräckligt knapp för att nyutkommen litteratur av det slaget skall kunna göra anspråk på visst intresse. Professor Rodes bok är avsedd som lärobok för juris studerande och fyller ifråga om både klarhet, begriplighet och rimligt format väl uppgiften som första lärobok. Författaren har lyckats väl med att presentera viktiga namn och riktningar i den europeiska utvecklingen. Hans referat av ledande idéer är klara och vederhäftiga, och han förmår oftast att skickligt lägga tyngdpunkten på det juridiskt intressanta utan att åsidosätta de allmänpolitiska och allmänfilosofiska ramar inom vilka den rättsteoretiska utvecklingen hör hemma och utan vilka den ter sig obegriplig eller i varje fall godtycklig och hängande i luften. En generell anmärkning måste dock göras. Rode låter den äldsta och äldre utvecklingen — fram till den rationalistiska naturrätten — breda ut sig något för mycket på bekostnad av framför allt 1800 och 1900-talen, som pressas samman på ett drygt 20-tal sidor (mot ett 50-talför antiken). Resultatet blir att den moderna diskussionen knappast ges en rättvisande bild och än mindre en tillfredsställande analys. Man kan tvista om var "historien" slutar, men idag förefaller det vara höjt över sådana tvister att tiden fram till åtminstone det första världskriget har anspråk på att vara"historia".


S. S.