Hyrestvist eller inte?
I SvJT 1975 s. 554 under rubrik "Hyrestvist, arrendetvist, bostadsrättstvist eller annan tvist?"anför rådmannen Karl Erik Rosén vid Stockholms tingsrätt åsikter beträffande det diskutabla i huruvida ett hyreskrav på grund av borgensåtagande skall anses vara hyrestvist eller icke samt uppgiver att fordringar av detta slag torde ha sin grund i ett hyresförhållande. Rosén berör även den intressanta aspekten att invändning kan göras mot påståendet att det realiter är ett borgensåtagande som ligger till grund för hyresvärdens talan och att det eventuellt icke är en tvist mellan hyresvärd och hyresgäst i detta deras hyresförhållande samt att målet därför ej bör behandlas som ett mål om hyrestvist. Roséns uttalade uppfattning är emellertid att hyreskrav på grund av borgensåtagande skall upptagas som hyrestvist men han tvekar i frågeställningen på grund av prejudikatsbrist.
    Forumfrågan om hyreskrav på grund av borgensåtagande skall anses som hyrestvist eller icke har dock nu nått sin lösning genom HD:s beslut nr SÖ 352, meddelat den 28 februari 1977.
    Målet gällde lagsökning i anledning av borgensförbindelse där makar, med forum domicilii vid Uppsala tingsrätt, ingått borgensförbindelse till säkerhet för ett aktiebolags förpliktelser i anledning av hyresavtal beträffande fastighet, belägen i Västmanlands län och ägd av stiftelse med hemvist i länet. Stiftelsen inledde lagsökningsförfarande vid Västerås tingsrätt idess påstådda egenskap av fastighetsdomstol under åberopande av 12 kap.71 § jordabalken.
    Västerås tingsrätt fann, i samband med sökt återvinning, den av stiftelsen väckta talan ha sådant samband med det åberopade hyresförhållandet att

 

560 Hyrestvist eller inte?målet borde behandlas såsom hyrestvist samt att, vid denna bedömning, målet enligt 12 kap. 71 § jordabalken skulle upptagas av rätten i dess egenskap av fastighetsdomstol.
    Svea hovrätt avvisade makarnas där anhängiggjorda besvärstalan, varvid en ledamot av rätten var skiljaktig i motiveringen.
    HD fastställde, efter meddelat prövningstillstånd, hovrättens beslut, såvitt angick frågan om tingsrättens behörighet i dess egenskap av fastighetsdomstol.
    Genom HD:s beslut har nu slutgiltigt fastställts att ett borgensåtagande i anledning av ingånget hyresavtal skall upptagas som hyrestvist av den fastighetsdomstol, inom vars jurisdiktion den förhyrda fastigheten är belägen.
Axel Lindroth