Finlands justitieministerium. Republikens president utnämnde
    17.6.1976 kanslichefen Kai Valter Korte till kanslichef för ministeriet för en ny 5 års period fr. o. m. 1.11.1976;
    21.1.1977 avdelningschefen Antti Kustaa Kivivuori till chef för lagstiftningsavdelningen för en ny 5 års period fr. o. m. 1.2.1977; och
    25.2.1977 lagstiftningsdirektören Per-Johan Viktor Lindholm till biträdande avdelningschef för lagstiftningsavdelningen, såsom lagstiftningsdirektör, för en ny 5 års period fr. o. m. 1.4.1977.
P. L-m

 

Finlands högsta domstol. Republikens president utnämnde 22.10.1976 häradshövdingen Veikko Matias Hämäläinen till justitieråd fr. o. m. 1.11.1976,28.1.1977 häradshövdingen Lasse Verner Nikkarinen till justitieråd fr. o. m. 1.2.1977, 11.2.1977 referendarierådet Outi Pirkko Surakka till justitierådfr. o. m. 1.3.1977 samt 11.2.1977 häradshövdingen Eero Kalervo Mörä till justitieråd fr. o. m. 1.3.1977.
    Justitierådet Hämäläinen är född 1926. Han avlade högre rättsexamen 1950 och blev vicehäradshövding 1953. Efter att ha tjänstgjort i olika befattningar

 

7 Denna enhet, som har fastställts genom beslut av EG-kommissionen den 18 december 1975 (se Official Journal of the European Communities No L327/4), bygger på ett vägt medelvärde av EG-staternas nationella valutor. En sådan enhet hade den 1 mars 1977 ett värde av 4 kr. 72 öre.8 Konventionen träder i kraft första dagen i den månad som följer närmast efter det att sex månader har förflutit från det att konventionen tillträtts av tre stater. 

568 Nordiskt och internationelltvid Östra Finlands hovrätt utnämndes han till hovrättsråd där år 1963. Till häradshövding i Pieksämäki domsaga utnämndes han 1967, i Suonenjoki domsaga 1974 och i Pieksämäki domsaga ånyo 1975. Justitierådet Hämäläinen har tidigare verkat som extraordinarie justitieråd.
    Justitierådet Nikkarinen är född 1931. Han avlade juriskandidatexamen 1954 och blev vicehäradshövding 1957. Han tjänstgjorde åren 1960—1967 i olika befattningar vid justitiekanslersämbetet och åren 1967—1972 som lagstiftningsråd och ledamot av lagberedningen. 1971 utnämndes han till hovrättsråd i Östra Finlands hovrätt och 1972 till häradshövding i Hollola domsaga. Justitierådet Nikkarinen har tidigare under kortare perioder varit extraordinarie justitieråd.
    Justitierådet Surakka är född 1915. Hon avlade högre rättsexamen 1941 och blev vicehäradshövding 1944. Efter tjänstgöring vid Statens olycksfallsbyrå utnämndes hon till justitiesekreterare i högsta domstolen 1954 och till referendarieråd 1961. Justitierådet Surakka har även tjänstgjort i försäkringsdomstolen och under kortare perioder varit extraordinarie justitieråd.
    Justitierådet Mörä är född 1925. Han avlade högre rättsexamen 1948 och blev vicehäradshövding 1951. Efter tjänstgöring vid finansministeriet och i Östra Finlands hovrätt utnämndes han till hovrättsråd i Vasa hovrätt 1963, till häradshövding i Pielavesi domsaga 1965 och i Hyvinge domsaga 1973. Han har även varit extraordinarie justitieråd.
P. L-m