EBERHARD SCHMIDT †. Vid den höga åldern av 86 år gick Eberhard Schmidt, professor em. i straffrätt, straffprocessrätt och rättshistoria vid Heidelberg-universitetet, den 17 juni 1977 ur tiden. Inte endast vår tids störste tyske kriminalrättslärare har gått bort, utan med honom har även en viktig epok i straffrättens utveckling funnit en symbolisk avslutning. Eberhard Schmidt tjänstgjorde vid seklets början som Franz von Liszts assistent, var — vid sidan av Gustav Radbruch och Eduard Kohlrausch — hans mest begåvade lärjunge och har efter sin lärares död (1919) tagit upp hans fallna mantel. Franz von Liszts klassiska "Lehrbuch des deutschen Strafrechts" fullföljdes på författarens önskan av honom och kom ut 1932 i 26:te upplagan. Även i övrigt verkade han som den outtröttlige förkunnaren av Liszts på sin tid omstörtande idéer. Liszts grundprincip var som bekant att ersätta Kants och Hegels vedergällningslära med preventionsidéerna. Sanktionen skall inte rikta sig mot gärningen utan mot gärningsmannen (Täterstrafrecht). Efter långdragna, lärda och förbittrade strider mot den tyska majoriteten (s. k. Schulenstreit) var det Schmidt förunnat att inte bara utomlands utan även i sitt hemland vid sitt livs slut uppleva sina tankars tilltagande segertåg. För oss i Sverige verkar denna sena tidpunkt förvånansvärd, men i de förut totalitära länderna upplevde vedergällningsläran efter andra världskrigets slut länge en mäktig renässans som reaktion mot Hitlers grymma straffrättsexcesser som begåtts under åberopande av generalpreventionens principer.
    Schmidts eminenta kunskaper och hans produktivitet även på andra rättsområden var så enastående att de inte kan behandlas här. Av den väldiga mångfalden av hans publikationer skall endast nämnas hans framstående kommentar till straffprocesslagen (två vol.), hans bok om straffrättens historia(3:e uppl. 1965) och hans arbeten om läkarens ställning i rättslivet som belönades med kallelsen till med. hedersdoktor.
    Schmidt var inte radikal enligt nuvarande synsätt men human, progressiv,liberal och rättrådig.


Gerhard Simson

 

Svensk avdelning av International Law Association höll ordinarie årsmöte i Stockholm 17 juni 1976. Efter genomgång av stadgeenliga ärenden följde ett anförande av doc. Lars Gorton över ämnet "Värdesäkringar i kontrakt", varefter gavs tillfälle för deltagarna att diskutera praktiska spörsmål i anslutning till ämnet. Val förrättades av styrelsens ledamöter varvid samtliga ledamöter omvaldes. Styrelsens sammansättning blev därför följande: adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, skeppsredaren Emanuel Högberg, utrikesrådet Love Kellberg, hovrättspres. Gunnar Lagergren, dir. Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claes Palme, v. ordf., pres. Sture Petrén, ordf., hovrättspres. Sten Rudholm, landshövdingen Gunnar von Sydow och adv. Gillis Wetter. Adv. Klas G. Kleberg är kassaförv. Under dec. månad avled föreningens ordf. pres. Sture Petrén.
    Under året har ILA i Madrid avhållit sin 57:e konferens vid vilken ett stort antal ämnen av internationellt intresse behandlades såsom bl. a. Air law, Space law, Waterresources law, Law of the Sea and Intercommercial Arbitration. Från den svenska avdelningen deltog prof. Hilding Eek och prof. Jacob Sundberg.
    Föreningen har 112 medlemmar.