570 NotiserSvensk förening för internationell sjörätt höll ordinarie årsmöte 11 juni 1976 i Lidköping. Vid årsmötet hölls ett föredrag av dispaschören Kaj Pineus under rubriken "Aktuella sjörättsliga problem" varefter följde en diskussion.
    Under året har föreningen medverkat i åtskilliga aktiviteter inom olika kommittéer. Föreningen har varit företrädd vid sammanträden med den kommitté som behandlar frågor om möjligheter att tillskapa en konvention beträffande vissa regler för kollision. Vidare har svar avgivits på questionnaires från CMI rörande "Collision", "Liability of sea terminals in major ports", "Arbitration och "Liens and Mortages Convention". Föreningens styrelse har —förutom genom Sture Petrén — även annorledes deltagit i behandling inom CMI av frågor angående skiljedom i sjörättsliga tvister. Ett nytt ämne, som upptagits inom CMI, är studiet av de speciella förhållanden, som kan bli aktuella för oljeriggar. För detta ämne har tillsatts en kommitté, i vilken såsom svensk representant ingår hovrättsrådet Christer Rune. Inom kommittén har utarbetats promemorior och den svenska föreningen har avgivit yttrande samt deltagit i kommittésammanträden. Ännu ett ämne har upptagits till granskning, nämligen studium av vissa certepartifrågor och studium av förekommande certepartiformulär. För detta ämne har inte tillsatts någon kommitté, men man beräknar att frågan skall behandlas vid CMI:s kommande konferens, som skall äga rum i september månad 1977 i Rio de Janeiro.
    Årsmötet valde följande styrelse för den närmaste treårsperioden: pres. Sture Petrén, ordf., chefsrådm. Mats Hilding, v. ordf., justitierådet Erik Hagbergh, assuransdir. Niklas Kihlbom, dispaschören Kaj Pineus, dir. Torsten Andersson, dir., jur.dr Nils Grenander, hovrättsrådet Allan Björklund, adv.Claës Palme, hovrättspres. Sten Rudholm, prof. Kurt Grönfors, assuransdir.Per-Erik Hedborg, dir. Rainer Hornborg, assuransdir. Lorenz Zetterman, adv.Lennart Hagberg och justitierådet Ulf Nordenson.
    Under det gångna året har föreningen drabbats av förlusten att två av dess styrelsemedlemmar, nämligen pres. Sture Petrén och hovrättsrådet Allan Björklund, avlidit.
    Det torde icke vara meningsfyllt att inför denna tidnings läsare närmare beröra de stora insatser Sture Petrén gjorde på den internationella rättens område. Sjörättsföreningen hade förmånen att få ha honom såsom ordförande, även om det blev för en relativt kort tid. Hans insatser vid internationella möten och sammankomster var alltid av största intresse och blev alltid uppmärksammade av de olika CMI-ländernas företrädare. Så sent som den 19 november 1976 deltog han sålunda i ett kommittésammanträde, som arbetade med skiljedomsfrågor och där hans sakkunskap kom att spela en mycket betydelsefull roll.
    Hovrättsrådet Allan Björklunds stora intresse för föreningen sviktade aldrig under den långa tid han var ledamot av dess styrelse. Han tillförde föreningen— på det lugna sätt som var hans — många goda råd och synpunkter av stort värde för föreningens handlande.
    Föreningen har 109 medlemmar.

 

Svenska föreningen för upphovsrätt sammanträdde under år 1976 fyra gånger. 23 mars presenterade hovrättsass. Agne Henry Olsson de nya direktiven för en översyn av upphovsrättslagstiftningen, 4 maj höll dr. E.P. Gavrilov, VAAP, Moskva, ett föredrag över ämnet "The Function of Copyright in the USSR", 2 sept. talade Ministerialrat, prof. dr. Robert Dittrich, Wien, om "Die weitere Entwicklung des österreichischen Urheberrechts" och 9 nov. höll dir. Hans Nordmar, STIM, föredrag över "Videogram och upphovsrätt i dagens läge".
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., prof. Svante Bergström, hovrättsrådet Jan Gehlin, prof. Gunnar Karnell, dir. Jonas Modig och adv. Kaj Sandart. Avdelningsdir. Torsten Halén är sekr. och kassaförv.
    Föreningen har 149 enskilda och 30 stödjande medlemmar.

 

Arbetsrättsliga föreningen höll 1976 sammanträde 3 febr. då hovrättsass. Olof Bergqvist och Lars Lunning presenterade regeringens remiss till lagrådet rörande "Förslag till lag om medbestämmande i arbetslivet", och 7 april då Peter Hanau, prof. i arbetsrätt vid universitetet i Köln, höll ett anförande

 

Notiser 571under rubriken "Medbestämmande i arbetslivet. En jämförelse mellan de nya reglerna i Sverige och förbundsrepubliken Tyskland".
    Vid årsmöte 19 okt. 1976 omvaldes till föreningens ordf. justitierådet Hans Stark, som är ordf. i Arbetsdomstolen. Till styrelseled. i övrigt valdes förbundsjurist Einar Corneliuson, avtalssekr. Harry Fjällström, dir. Erik Forstadius, förbundsjurist Stig Gustafsson, ombudsman Göran Järvstrand, dir. Olof Lind, dir. Gunnar Lindström och prof. Tore Sigeman. Dir. Jan Nordin har under året fungerat som föreningens sekr. Efter årsmötet presenterades det mellan LO, PTK och SAF träffade arbetsmiljöavtalet under rubriken "Miljöavtalet — ett avtal om medbestämmande", varvid dir. Lars-Gunnar Albåge,SAF, avtalssekr. Harry Fjällström, LO, och ombudsman Arne Bergman, PTK, höll inledningsanföranden.
    Föreningen har 490 personliga medlemmar. Antalet stödjande medlemmar(arbetsmarknadsorg.) är 97.