Försäkringsjuridiska Föreningen höll under 1976 sammanträde 19 febr., då prof. Bertil Bengtsson informerade om Skadeståndskommitténs slutbetänkande "Försäkringsgivares regressrätt m. m." (SOU 1975: 103), 25 maj (årsmöte), då justitierådet Erland Conradi orienterade om betänkandet Produktansvar 1.Ersättning för läkemedelsskada (SOU 1976:23) och 11 okt. då prof.Anders Agell höll föredrag under titeln "Familjerättslagstiftningen. En resa utan mål?" Föreningens medlemmar inbjöds att delta i Juridiska fakultetens vid Stockholms universitet föreläsningsserier, dels den 9—19 mars i skadeståndsrätt "Skadeståndsrätten i utveckling" med föredrag av prof. Bertil Bengtsson, justitierådet Ulf Nordenson, dir. Carl Oldertz, prof. Anders Vinding Kruse, bitr. prof. Bill Dufwa, prof. Knut Selmer och prof. Jan Hellner, dels den 28 september—7 oktober i avtalsrätt "Den nya kontraktsrätten" med föredrag av prof. Jan Hellner, prof. Lennart Vahlén, general dir. Sven Heurgren, dir. Fredrik Lettström, chefombudsman Lars Edstam och prof. Jan Ramberg.
    Föreningen har under året till justitiedepartementet avgivit två remissyttranden, nämligen över dels Skadeståndskommitténs betänkande "Skadestånd VI. Försäkringsgivares regressrätt m. m." (SOU 1975: 103), dels produktansvarskommitténs betänkande "Produktansvar I" (SOU 1976:23). Under året utgavs publikation nr 21 i föreningens skriftserie "Om reassuradörs ersättningsskyldighet vid skadeåterförsäkring" av jur. lic. Thomas Wilhelmsson, Helsingfors, samt 1973 års rättsfallssamling.
    Föreningens styrelse har under året bestått av f. d. hovrättsrådet Olof Appeltofft, ordf., justitierådet Olle Höglund, v. ordf., försäkringsdir. Tor Bystedt, justitierådet Anders Knutsson, försäkringsdir. Hans Lindstedt, adv. Claes Palme, försäkringsdir. Hilding Åberg och försäkringsjurist Bo Odelius, sekr., med hovrättslagman Birgitta Blom och prof. Jan Hellner som suppl.
    Föreningen har 483 aktiva och 34 passiva medlemmar.

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning höll 20 maj 1976 i samarbete med Juridiska fakulteten i Stockholm sammanträde i Stockholm med föredrag av prof. Jean Carbonnier, Paris, över ämnet "Les réformes récentes du droitde la famille en France" och 13 jan. 1977 årsmöte i Stockholm, varvid kanslirådet Sten Strömholm, UD, talade om "FN och havsrätten".
    Samfundets styrelse består av prof. Åke Malmström, ordf., utrikesrådet Hans Danelius, justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, doc. Carl Hemström, skattmästare, regeringsrådet Gustaf Petrén, prof. Lennart Pålsson och prof. Stig Strömholm, sekr.
    Samfundet, som är anslutet till Association internationale des sciences juridiques, har 58 medlemmar.

 

Sjörättsföreningen i Göteborg höll vårsammanträde 12 maj 1976 varvid prof. E. R. H. Iwvamy, London, höll föredrag över ämnet "Cargo Insurance—a new form of Policy?" Vid höstsammanträdet 9 nov. höll prof. P. O. Bolding föredrag över ämnet "Vittnesmål i sjörättstvister" varefter chefsrådm. Mats Hilding och prof. K. G. Stukát kompletterade med synpunkter inom ämnet. Remiss varhar avgivits dels beträffande justitiedepartementets promemoria (Ds Ju 1976:12) angående utkast till internationell konvention om begränsning av sjö-

 

572 Notiserrättsligt skadeståndsansvar och dels över betänkandet SOU 1976: 44 "Sjöfart och flagg". I föreningens skriftserie har utgivits nr 53 "Uppsats i sjörätt" av jur.kand. Sven-Göran Alm, Mats Ericsson, Mats Christer Pehrson och Philip Wilkens, nr 54 "Penningvärdeförändring och partsdisposition" av doc. Lars Gorton, nr 55 "Rätt till skepp" av hovrättsrådet Christer Rune och nr 56 "Sjöfart och konkurrensrätt" av prof. Ulf Bernitz, doc. Lars Gorton och prof.Kurt Grönfors.
    Föreningens styrelse, som omvalts, har bestått av prof. Jan Sandström, ordf., assuransdir. Niklas Kihlbom, v. ordf., dir. Lars Lindfelt, kassaförv., samt Kurt Grönfors. Jur. kand. Jan Steneby har varit sekreterare. Dir. H. G. Mellander och B. G. Nilson med dir. P. O. Warberg och Håkan Gezelius som suppl. har varit revisorer.
    Föreningen har 300 medlemmar, varav 26 stödjande.