Föreningen Sveriges polismästares styrelse har sammanträtt vid tre tillfällen utöver årsmötet 13—14 maj 1976.
    Föreningens styrelse består av polismäst. Bengt Erlandsson, ordf., Hans Leister, v. ordf., Inge Öhlund, polisöverint. Dag Halldin, Gustaf Andersson, polissekr. Rickard Sevelius, polisint. Göran Tivesjö, polismäst. Bengt Laveberg och polisint. Nils Holst. Polisint. Jan Värnhall är sekr.
    Föreningen har ca 200 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges åklagare höll årsmöte i Stockholm den 4 maj 1976. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt två gånger.
    Styrelsen består från årsmötet av chefsåkl. Olof Hellgren, Eksjö, ordf.,Sven Ljunggren, Solna, v. ordf., Torsten Jonsson, Stockholm, distriktsåkl. LarsGråberg, Åmål, sekr., Erik Myhr, Luleå, kammaråkl. Ulf Norén, Göteborg, och assistentåkl. Birgitta Müller, Malmö.
    Föreningen har 375 medlemmar.

 

Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid 1976 års utgång till 158 094:43. Därav var 13 350: —placerade i statsobligationer, 131 431:— i aktier och 13 313: 43 i bank. Nettoavkastningen år 1976 uppgick till 6 536: 18. Från fonden utdelades under året 2 000: —.
    Fonden har till ändamål dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller jurisstuderande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt att till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.
    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.
H. D-s

 

Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 14 mars 1977. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1976 25 875: 30. Tillgångarna uppgick vid 1976 års utgång till 332 184: 22. Av detta belopp var 204 096: 25 placerade i aktier och förlagslån, 60 000:— i reverslån, 58 158: 01 på notariatkonto och 9 929: 96 på diverse bankräkningar. Tillgångarna fördelar sig med 221 169: 98 på grundfonden och 51 014: 24 på dispositionsfonden, var jämte 60 000: — utgör beviljade anslag.
    Under 1976 fattades beslut om utdelning från fonden av 4 400: —
    Revisionen av 1976 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Fonden har till uppgift att främja rättsvetenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.
H. D-s