574 PersonalnotiserEmil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. På hemställan av stiftelsens styrelse meddelas att ansökningar om anslag från stiftelsen avseende innevarande års utdelning bör före den 1 oktober 1977 insändas till stiftelsens sekreterare, advokat Lennart Reuterwall, Sveriges advokatsamfund, Box 1339, 111 83 Stockholm.

 

 

 

Statsrådsberedningen. Regeringen har 26 maj 1977 förordnat hovr.ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Claes Eklundh att vara rättschef i statsrådsberedningen.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 18 maj 1977 förordnat byråchefen hos justitiekanslern, hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Bengt Lambe att vara dep.råd i justitiedep:t.
    Dep.chefen har
    23 maj 1977 förordnat byråchefen Olof Frånstedt att vara expert i spionbrottsutredningen,
    31 maj 1977 förordnat hovr.fisk. Britt-Marie Blanck att biträda i dep:t vid handläggningen av ärenden om nåd i brottmål,
    6 juni 1977 förordnat kriminologen Leif Persson att vara expert i 1977 års sexualbrottskommitté,
    9 juni 1977 förordnat adv. Curt Blomkvist att vara expert i rättegångsutredningen,
    s. d. förordnat chefred. Hans Schöier att vara ordf. i kommittén om en ny yttrandefrihetsgrundlag samt till led. i komm. förordnat Anders Ehnmark, riksdagsled. Bertil Fiskesjö, förbundsordf. Anders Ljunggren och riksdagsled. Lisa Mattson, Olle Svensson och Per Unckel,
    10 juni 1977 förordnat utredn. led. Kerstin Mild att vara sekr. i väktarutbildningsutredningen,
    13 juni 1977 förordnat överstelöjtnanten Gunnar Blomberg att vara expert i militäransvarskommittén,
    s. d. förordnat hovr.fisk. Marie Hafström att vara bitr. sekr. i rättighetsskyddsutredningen,
    s. d. i utredningen om de allmänna advokatbyråerna förordnat, till ordf. kammarrättspres. Carl Axel Petri, till ledamöter riksdagsled. Bertil Johansson och Torsten Karlsson samt kanslisekr. Björn Körlof, till experter assistenten Gunnel Brandelius, avd.dir. Jan-Åke Bäckström, dep.sekr. Anders Engdahl, adv. Svante Fresk, bitr. prof. Torgny Håstad och adv. Gunnar Kildén samt till sekr. kammarrättsfisk. Barbro Stenstad,
    15 juni 1977 förordnat hovr.ass. Anders Kinberg att biträda i dep:t vid handläggningen av ärenden om nåd i brottmål,
    20 juni 1977 förordnat 1:e byråsekr. Jan Hult att vara expert i personvals och valkretsutredningen,
    21 juni 1977 förordnat hovr.ass. Sigurd Heuman att biträda som sakk. i dep:t,
    s. d. förordnat hovr.ass. Bertil Lundgren att vara bitr. sekr. i arrendelagskommittén,
    22 juni 1977 förordnat avd.chefen Hans Bergqvist att vara expert i hemförsäljningskommittén,
    23 juni 1977 i utredningen om översyn av bestämmelserna om tomträttsavgäld m. m. förordnat, till ordf. statssekr. Karl Gustaf Scherman, till ledamöter dep.sekr. Gunnel Farm, kommunalrådet Bengt Göransson, riksdagsled. Oskar Lindkvist och Karl Erik Olsson, universitetslektor Erik Persson, riksdagsled. Magnus Persson och Mats Svegfors, till sakkunniga dir. Ulf Brunfelter, universitetslektor Ingvar Fridell, stadsjuristen Inger Ridderstrand, dir. Rolf Romson och förbundsordf. Erik Svensson, till experter fast.rådet Bertil Hall ochhovr.ass. Rolf Strömberg samt till sekr. hovr.ass. Bengt Eliasson,

 

Personalnotiser 575    29 juni 1977 förordnat hovr.ass. Magnus Åkerdahl att biträda som sakk. i dep:t samt
    11 juli 1977 förordnat hovr.ass. Claes Eklundh, hovr.lagm. Erik Holmberg och universitetslektor Torbjörn Vallinder att vara sakk. i kommittén om ny yttrandefrihetsgrundlag samt förordnat rådm. Carl Behrman att vara sekr. i kommittén.