Omtryck i SFS

 

Jörgen Bengtsson har i SvJT 1976 s. 495 f kritiserat utformningen i SFS av en ändring i förmånsrättslagen. Han redovisar emellertid därvid inte alla fakta och hans uttalanden bör därför kommenteras något.
    Genom SFS 1975: 1248 ändrades förmånsrättslagen. I samband med att ändringen utfärdades trycktes lagen om. Vid omtryckningen utelämnades några övergångsbestämmelser som fortfarande var aktuella. Detta har föranlett Bengtssons kritik. Vad han inte upplyser om är att det i en not klart anges att vissa övergångsbestämmelser har utelämnats. Att så skedde berodde på att de tog sikte på mycket speciella situationer och därför bedömdes vara av mycket litet intresse. Oavsett om man delar Bengtssons uppfattning att övergångsbestämmelserna borde ha tagits med, kan det här fallet inte tas som utgångspunkt för någon diskussion om sättet att redigera omtrycken i SFS. I statsrådsberedningens anvisningar för författningsskrivning (punkt 156) anges att man vid omtryckning skall ta med alla övergångsbestämmelser som fortfarande är aktuella. Så sker också så gott som alltid och det kan aldrig bli fråga om att bryta mot denna regel utan att det — som i det nu aktuella fallet — tydligt framgår av författningen. Med ett sådant förfaringssätt torde det vara helt uteslutet att någon skallbli missledd om ändringens innebörd.


Per-Erik Nilsson

 

 

Replik

 

Såsom nämndes beträffande SFS 1975: 1248 i min notis visar sig vid närmare påseende att omtrycket ej är fullständigt. Klarhet härom vinnes först efter genomgång av hela författningstexten. Vad som utelämnats anges nämligen ej uttömmande i noten till övergångsbestämmelserna — not med hänvisning till lag om ikraftträdande av en av dem återfinnes vid lagens 15 §. Att brott mot anvisningspunkten 156 på detta sätt kan förekomma tvingar till genomläsning av varje omtryck för utrönande av om det är något annat än det utges för. Detta, som motverkar syftet med omtryck, synes vara skäl nog för erinran. Ligger det f. ö. icke nära till hands att låta den som söker kunskap om lagen avgöra vad som är av intresse?


Jörgen Bengtsson