Juridiska Föreningen i Uppsala har under verksamhetsåret 1976 bedrivit följande verksamhet: 26 febr. hölls föreningens årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna talade KO Sven Heurgren om KO:s verksamhet och aktuella rättsfall. Under rubriken "Straffrättsliga påföljder" höll föreningen en serie sammankomster. 11 mars medverkade författaren Tony Rosendahl, 25 mars hovrättsfisk. Sten Heckscher och 8 apr. överläkare Karl-Erik Törnqvist. I samarbete med juridiska studierådet och SYJF inbjöds 16 mars till paneldebatt angående den nya juristutbildningen, Deltagare i panelen var byrådir. Torsten Kälvemark, hovrättsfisk. Sten Heckscher, studierektor Torgny Håstad, prof.Sten Hillert samt jur. stud. Bo Richard Lundgren och Fredrik Peters, Vårterminen avslutades med en debatt med rubriken "Arbetsrätt i omvandling, Vad kommer den nya medbestämmandelagen att innebära?". I debatten deltog som inledare och ordförande prof. Tore Sigeman. Övriga deltagare var chefsjurist Erik Forstadius, förbundsjurist Stig Gustafsson, ombudsman Lennart Westling och företagaren Sigge Eriksson. Höstterminen inleddes 13 okt. med traditionell höstfest, vid vilket tillfälle Juridicums recentiorer hälsades välkomna av fakultetens dekanus, prof. Stig Strömholm. Festtalare var regeringsrådet Bertil Wennergren som talade om "Databanker inom universitetsväsendet och den personliga integriteten". I anslutning till fakultetens deltagande i universitetets 500-årsjubileum med symposiet "Rättsutvecklingen och de juridiska fakulteterna" anordnade föreningen 3 febr. supé med underhållning för symposiedeltagarna och fakultetens studerande. Vid tillfället talade borgmästare Frey Björlingson om juridiska studier på 30-talet och jur. stud. Tom Placht "utfyllde de sista luckorna i rättsfilosofin". Programmet innehöll i övrigt framträdande av trubadur och gluntsångare samt avslutades med dans. Föreningens styrelseledamöter har vidare vid "institutionsträffar" med undervisningsgrupperna i propedeutiska kursen vid terminsstarten informerat om föreningen och visat institutionen. Till deltagarna överlämnades ett särtryck om föreningen från minnesskriften "Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet". Under året har föreningen också anordnat studiebesök vid Patent och Registreringsverket.
    Föreningens organ "JUSTUS" utkom under 1976 med 6 nummer.
    Föreningens styrelse har under 1976 haft följande sammansättning: Jur.kand. Roland Haglund, ordf., jur.stud. Bertil Brinck, v. ordf., jur.stud. Torbjörn Spector, sekr., jur.kand. Per Thorell, skattm., jur.stud. Isa Svensson, klubbm., jur.kand. Christer Mobeck, kassör, jur.stud. Åsa Breding, internationell sekr., jur.stud. Inger Nilsson. förlagsföreståndare, jur.stud. Christina Klev,programchef, professor Sten Hillert och jur.stud. Tom Placht, konsulter, samtfil.stud. Gunnar Arén, redaktör.
    Föreningen har 331 medlemmar.

 

Västmanlands Juristförening höll 1975 tre sammankomster. 4 april kåseraderådm. Alf Rosén, Karlstad, om sitt arbete som auditör vid Svenska FN-bataljonen på Cypern 1974. 27 nov. gästades föreningen av dir. Carl Erik Vos, Svenska Arbetsgivareföreningen, som talade över ämnet "Utvecklingen på arbetsrättens område". Vid årsmötet som ägde rum 17 febr. 1976 i Västerås tingsrätts lokaler föreläste prof. Per Olof Ekelöf över ämnet "Bevisvärdering", 1976 höll föreningen två sammankomster för medlemmarna och två styrelsemöten. 7 okt. talade polismäst. Hans Högberg om LTO-lagen och administrativa frihetsberövanden. Före sammankomsten bereddes föreningens medlemmar möjlighet att besöka Västeråsfängelset. I samband med föreningens årsmöte 17febr. 1977 å Polishuset i Västerås behandlades frågan "Kan man lita på förhörsprotokollet?" Polismän från Västerås poliskår spelade därvid upp ett autentiskt polisförhör.

 

Notiser 671    Styrelsen har under 1976 bestått av chefsåkl. Tord Wessman ordf., rådm.Bo Harling v. ordf., jur. kand. Rolf Hansen sekr., bankjuristen Bo Forssander skattmäst., tingsnot. Ann-Charlotte Cedervall, klubbmäst., samt adv. Åslög Bäck och kanslichefen Per Wikner. Vid årsmötet valdes Harling till ordf. Åslög Bäck till v. ordf. distriktsåkl. Stefan Karlmark till sekr. Forssander till skattmäst. Ann-Charlotte Cedervall till klubbmäst. samt Hansen och Wikner till led. av styrelsen.
    Föreningen har ca 135 medlemmar.