Norrbottens Juristförening höll under 1976 sex sammanträden. Styrelsen för1977 består av tingsfisk. Roland Sundqvist, ordf., Hans Brusewitz — Luleå tingsrätt — sekr. och kassaförv. samt tingsnot. Leif Nilsson, klubbmäst.
    Föreningen har ett hundratal medlemmar.

 

Göteborgs Juristklubb här under 1976 haft fem sammanträden. Bland programmen märks föredrag 10 mars av generaldir. Ove Rainer över ämnet "Kriminalpolitik — mer tro än vetande", 22 april av pressombudsmannen Lennart Groll över ämnet "Lag och etik för massmedia", 12 okt. av justitierådet Hans Stark över ämnet "Medinflytande — medansvar — Översikt över 1976 års arbetsrättsliga lagstiftning" och 2 dec. — vid årsmötet — av generaldir. Valfrid Paulsson över ämnet "Miljöpolitikens resultat och framtida reformer".
    Styrelsen har under året bestått av hovrättslagm. Tomas Löfstedt, ordf.,adv. Bo Björck, v. ordf., stadsombudsmannen Sören Svenkert, klubbmäst., polisint. Jan Värnhall, kassaföv., kammaråkl. Ann Marie Ros, sekr., samt kammarrättsrådet Elisabeth Palm och rådm. Tomas Huldén. Vid årsmötet valdes Bo Björck till ordf., hovrättsrådet Gunnar Dyhre till v. ordf., kammarrättsrådet Marc Olsson till kassaförv. Till ny led. av styrelsen valdes kammarrättslagm. Arnold Joelsson. Löfstedt, Värnhall och Elisabeth Palm lämnade styrelsen. Övriga förtroendemän omvaldes.
    Föreningen har drygt 500 medlemmar.

 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution höll under 1976 ordinarie möte i Örebro, därvid överläggningsämnen var bl. a.frågor om övertagandeförbindelser vid fastighetsköp samt om villkor vid fastighetsöverlåtelse som inskränker förfoganderätten.
    Styrelsen består av hypoteksdir. Bengt Gunnhagen, Linköping, ordf., hypoteksdir. Sture Zacco, Växjö, v. ordf., och hypoteksdir. Sten Blomqvist, Härnösand, sekr.
    Föreningen har 27 medlemmar.

 

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    12 aug. 1977 förordnät hovr.fisk. Hans Jacobson att vara bitr. sekr. i försäkringsrättskommittén,
    22 aug. 1977 förordnat hovr.ass. Lars Eklycke att vara bitr. sekr. i rätte
    24 aug. 1977 förordnat just.rådet Anders Knutsson att vara särskild utredare i utredningen om översyn av lagstiftningen om konsumentköp och förordnat rev.sekr. Marianne Adolfsson att vara sekr. i utredningen samt
    s. d. förordnat hovr.rådet Nils Mangård att vara särskild utredare i utredningen ang. dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder m. m.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 18 aug. 1977 förordnat rådm. i Borås tr Claes Henrikson och Björn Karlen att bestrida göromål som ank. på innehav.av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    11 aug. 1977 förordnat t. f. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Gbg Lennart de Verdier att vara reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Gbg, länsass. vid länsstyrelsen i Västernorrlands län Peter Edström, t. f. ass. i kammarrätten i Gbg, fisk. i

 

672 Personalnotiserkammarrätten Kent Sundqvist och avd.dir. vid statens trafiksäkerhetsverk, länsass. vid länsstyrelsen i Kopparbergs län Gunnar Ramberg att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.