Norsk juridisk litteratur 1975
Året 1975 vil neppe bli stående som noe særskilt rikt år i norsk rettsvitenskap. Sett under ett er det nyutgaver av tidligere arbeider som sterkestpreger bildet.
    Dette gjelder således når det gjelder almene fremstillinger, hvor det erkommet ny utgave av standardverket "Knophs Oversikt over Norges Rett" (7. utg., 1975, ved Birger Stuevold Lassen og Knut S. Selmer, XXIX+949s.). Rammen er igjen utvidet, ved at det nå er tatt med et avsnitt om sosialretten.
    Noe mer enn en nyutgave er Karsten Gaarder: "Innføring i internasjonal privatrett" (1975, 160 s., anm. i SvJT 1976 s. 305). Boken bygger nok på forelesningsreferatet "Internasjonal privatrett" fra 1963, men fremstillingener vesentlig bearbeidet og utvidet.
    Fra privatretten må først nevnes Carl Jacob Arnholm: "Tre utsnitt av den almindelige privatrett" (1975, 118 s.), som er en ny utgave av fremstillingen om bristende forutsetninger, passivitet og negotiorum gestio i forfatterens "Privatrett I: Almindelig privatrett".
    Når det gelder feltet arve-, familie- og skifterett, har en fått ny standardfremstilling, Carl Jacob Arnholm: "Arveretten" (1974, 293 s.) med ensamlet fremstilling av de nye arveregler i arveloven av 1972. I meget bygger nok fremstillingen på forfatterens tidligere arbeider, men det er likevel tale om ny fremstilling.
    Tilveksten innen obligasjonsretten finner en når det gjelder de enkeltekontraktstyper. I Jon Bing: "Forlagsavtalen" (1975, 189 s.) har en således fått den første presentasjon av kontraktsforholdet mellom forfatter og forlegger.
    I kjøpsretten foreligger et par nyutgaver. Karsten Gaarder: "Forelesninger over kjøp" (7. utg., 1975, 122 s.) er et uendret opptrykk av tidligere utgave, men tilføyd et kort avsnitt om de nye regler om forbrukerkjøp. Erling Selvig: "Fra kjøpsrettens og transportrettens grenseland" (1975, 182 s.,anm. i SvJT 1976 s. 485) er derimot langt mer enn en ren nyutgave avden fremstilling om emnet som ble utgitt i 1969. Boken, som behandler transportdokumentenes funksjon i internasjonal varehandel, er skrevet omog vesentlig utdypet.
    I forsikringsretten foreligger Andreas Arntzen: "Forsikringsrett II. Brannog kombinertforsikringer" (1975, 300 s.) som er en videreføring av kommentaren til de vanlig anvendte forsikringsvilkår; i dette bind er det bestemmelsene om skadeoppgjør som behandles.
    I erstatningsrett må nevnes Kristen Andersen: "Erstatning for personskade og for tap av forsørger" (1975, 101 s.) med presentasjon av de viktige lovregler om personskadeoppgjør som en fikk i 1973.
    Et arbeid av litt særegen karakter og bakgrunn er O. Beyer, S. E. Jebens,K. Krokeide, G. Scheel, G. Ulfstein: "Borerigger i rettslig belysning"

 

70 Norsk juridisk litteratur 1975(1975, 674 s.). Dette er en gullmedaljeavhandling skrevet av en gruppestudenter; den behandler borekontraktsforholdet, erstatningsspørsmåleneog forsikringsforhold ved "offshore"-boring etter olje og gass på den norskekontinentalsokkelen.
    På tingsrettens område har den nye odelslov av 1974 gitt grunnlag for tolovkommentarer, Ole Rygg, Oluf Skarpnes: "Odelsloven med kommentar" (1975, 208 s.), og Odd Jarl Pedersen, Evald Jon Strøm: "Kommentar tilodelsloven av 1974" (1975, 180 s.). En praktisk orientert fremstilling av etspesielt panterettslig område er gitt i Thor Strandrud: "Pant i bruks- ogfesterett i fast eiendom" (1975, 119 s.).
    Med utgangspunkt i den nye konsesjonslov av 1974 har Den Norske Advokatforening utgitt "Om lov om erverv av fast eiendom" (1975, 256 s.), 6 foredrag om generelle og spesielle spørsmål denne lovgivningen reiser.
    Men dette leder over til offentlig rett. I Torben Foss: "Petroleumsrett"(1975, 118 s.) gis en kortfattet innføring i de offentligrettslige regler som knytter seg til undersøkelse etter og utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel.
    Ellers kan fra forvaltningsretten nevnes ny utgave av Arvid Frihagen:"Forvaltningsrett, Del 2" (3. utg., 1975, 248 s.). Rammen er noe endret iforhold til tidligere utgaver, idet det er tatt med et nytt avsnitt om forvaltningens frie skjønn, og overført avsnitt bl. a. om delegasjon fra Del 1.
    Også i skatterett foreligger en nyutgave, Magnus Aarbakke: "Skatt på inntekt, Del II. Bruttoinntektene" (3. utg., 1975, 388 s.). Boken dekker delssamme felt som Del I, 2. utg. fra 1971, men er vesentlig omarbeidet.
    I strafferett foreligger ny utgave av Johs. Andenæs: "Formuesforbrytelsene" (3. utg., 1975, 195 s., anm. i SvJT 1976 s. 484). Boken har sammeramme og opplegg som tidligere fremstillinger.
    Ellers fortsetter den økende interesse for rettssosiologiske problemstillinger å bære frukter. Interessen for rettshjelptilbudet og fordelingen av dette har gitt grunnlag for boken "Rettshjelp og samfunnsstruktur" (1975,213 s., red. av A. Eidesen, S. Eskeland, T. Mathiesen); boken behandlerdels rettshjelpsproblemet generelt, dels særproblemer om rettshjelp til enkelte sosiale utgrupper. Thomas Mathiesen har også utgitt "Rett og samfunn" (1975, 81 s.). Boken har under tittelen "Utkast til en rettssosiologi", men nøyer seg med å ta opp enkelte aspekter, særlig rettssystemets betydning i forhold til arbeid for samfunnsreform.
    Fra rettsbibliografien må til slutt nevnes at Tom Arbo Høegs arbeid "Lov og Dom" er ført videre med Del 1 hefte 5, som dekker praksis i Norsk Retstidende i tilknytning til lover i tiden 1902—1966 (1975, 330 s.), Del 2,med lovregister til Rettens Gang 1933—1973 (1975, 224 s.), og Del 3 med lovregister til Brandts Repertorium 1815—1835.


Tore Sandvik