Kammarrätten i Jönköping invigd

 

Kammarrätten i Jönköping inrättades i enlighet med riksdagens beslut fr. o. m. den 1 januari 1977. Den fick som domkrets Örebro, Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Fr. o. m. den 1 september 1977 arbetar den på tre avdelningar.
    Den 12 september 1977 invigdes kammarrätten av H.M. Konungen. Vid invigningshögtidligheten som ägde rum i Brahegymnasiets aula i Jönköping hölls anföranden av kammarrättspresident Carl Axel Petri och av justitieminister Sven Romanus. Hälsningar framfördes, från regeringsrätten av dess ordförande, regeringsrådet Carl Åbjörnsson, från övriga kammarrätter av kammarrättspresidenten Gustaf Hedborg, från hovrätterna av hovrättspresidenten Erik Åqvist och från domstolsverket av generaldirektör Mats Börjesson. Anförandena inramades av musik.
    Efter invigningen visades kammarrättens lokaler, som är belägna i det s. k. Sesamhuset på Östra Storgatan 7 i Jönköping.
    På kvällen gavs middag för personalen och inbjudna gäster.


C.A.P.

 

Svensk Juristtidning. Ökade kostnader för framställningen och distributionen av tidskriften har nödvändiggjort en höjning av prenumerationspriserna. Dessa blir för år 1978 följande 1. Endast löpande upplagan: 120 kr. För juris studerande 60 kr. 2. Löpande upplagan samt inbunden upplaga vid årets slut: 180 kr. För jurisstuderande 120 kr.
    De nedsatta priserna för juris studerande gäller även prenumeranter i Danmark, Finland, Island och Norge. Priserna innefattar mervärdeskatt och gäller vid prenumeration direkt hos tidskriftens expedition.
    Prenumerationsformen innefattande särskild upplaga i ark vid årets slut kommer att upphöra vid årsskiftet 1977/78.


Red.

 

Juridiska föreningen i Lund har under 1976 bedrivit följande verksamhet: 22 jan. "Medborgerliga fri- och rättigheter", med prof. Håkan Strömberg och prof. Nils Stjernquist — 29 jan. "Att vara företagsjurist", jur.kand. Lars Wenehed från Tetra Pak informerar om företagsjuristens arbetsuppgifter — 12 febr. "Jurist- 76, proppenlärarna informerar" — 26 febr. "Bli tingad av NON", information om tingstjänstgöring, med lagman Ivan Odhammar och byrådir. Tora Wigstrand, notarienämnden — 4 mars "Kvinnliga juristers ställning på arbetsmarknaden", med 1 :e länsass. Karin Ahrland, prof. Carl Martin Roos och byrådir. Bertil Olén — 11 mars "Miljöskyddslagstiftningen och dess verkan", med jur.kand. Håkan Hydén — 13 mars Kaffe Forensis: riksdagsman, greve Knut Wachtmeister talar om riksdagsarbetet — 19 mars "Ny sexualbrottslagstiftning", med prof. Per-Edwin Wallén — 27 mars Kaffe Forensis: Dr Kai Nordlund brrättar om juridikstudier i USA — 1 apr. "Polis, böcker och verklighet", kåseri med förf. K. Arne Blom, förf. Olov Svedlid, krim.insp. Perove Stillgren och krim.insp. Karl Håkansson. — 10 apr. Vårfestligheter. Traditionell middag med dans på Svaneholms slott — 22 apr. "Brottsförebyggande åtgärder", med krim.insp. Perove Stillgren och krim.ass. Karl-Erik Åberg — 29 apr. "Fängelsestraffets humanisering", med justitieminister Lennart Geijer — 6 maj "Sök jobb rätt — en snabb-kurs för blivande jurister", med förbundssekr. Sven-Erik Söder. Samarrangemang med SYJF —11 maj "Aktuell information om den kvinnliga juristens ställning på arbetsmarknaden", med dir. Astrid Schönberg, SE-banken, adv. Torsten Lundius, adv. Suzanne Ahlner, jur.kand. Bodil Ryde och hovr.ass. Malte Andersson.

 

748 NotiserSamarrangemang med Justitia — 13 maj "Valutalagstiftning och valutasmuggling", med chefsjurist Åke Gustafsson från Riksbanken — 20 maj" Åmanlagarna i praktiken", med bitr. dir. Göran Trogen, SAF, och jurist Anders Elmér, LO — 9 sept. "Novitieinformationskväll/fadderafton" — 16 sept. "Trafikskadelagen", med jur.kand. Jörgen Holmquist från Skånska Brand —21 sept. "Jurist -76, proppenlärarna informerar" — 23 sept. "Den nya marknadsföringslagen", med generaldir. för konsumentverket Sven Heurgren — 30 sept. "Morality. law and politics", med prof. Enrico Pattaro. Gästföreläsning.Presentatör: prof. Tore Strömberg — 7 okt. "Vad gör juristerna på länsstyrelsen?" 1 :e länsass. Stellan Bärring informerar — 12—15 okt. Studieresa till Stockholm där besök avlades på riksbanken, IBM, utrikesdepartementet, riksåklagaren, Juristhuset, SAF och Sveriges Advokatsamfund, Vidare avnjöts revyn "Svea Hund" — 21 okt. "Medbestämmanderättslagen", med civiling.Rune Ridell och prof. Anna Christensen — 30 okt. Kaffe Forensis: Prof.Gunnar Bramstång kåserar om "Hur det var att läsa i Lund (och Uppsala) på 50-talet" — 4 nov. "Vad gör överexekutor?", med länsass. S.-E. Brumark —11 nov. En informationskväll om juristernas arbetsmarknad. Samarrangemang med Akademiska Föreningen och SYJF — 13 nov. Kaffe Forensis: Prof. Per Edwin Wallén kåserar om "Sjöröveri på 1600-talet" — 18 nov. "Häktningens olika grunder", med chefsåkl. Sten Runerheim — 27 nov. Traditionella höstfestligheter. Middag och dans på Storgården, S. Sandby — 2 dec. "Praktiska råd angående försäkringsbedrägerier", med ombudsman Harald Wessling och skadeinsp. Ingmar Roupé — 4 dec. Kaffe Forensis: Univ. lekt. Göran Ravnsborg funderar kring processen mot Galilei — 9 dec. Förf. K. Arne Blom berättar om detektivromanens utveckling under rubriken "Detektivens nya kläder".
    Föreningen har under året bedrivit en omfattande intern verksamhet, med novitieaftnar, fadderträffar, tentamensfester etc. Dessutom har föreningen under terminerna bedrivit caféverksamhet samtliga läsdagar i Lagrummet på Juridicum. Caféet: har blivit en naturlig samlingspunkt för fakultetens studenter och lärare och personal. En särskild "kampanj" har bedrivits för att informera och intressera novitierna för föreningens verksamhet — något som har lyckats i mycket hög grad.
    Föreningens tidning, Iuset från Lund, har utkommit med fem nummer. Föreningen bedriver förlagsverksamhet under firman Stiftelsen Juristförlaget i Lund, som förlägger ca 50 titlar i samarbete med Studentlitteratur AB i Lund. Föreningen är ansluten till Nordiska Studentjuristrådet (NSJR). Genom lokalkommittén i Lund har föreningen representerats av jur.stud. Viveca Patriksson vid rådsmöte i Stockholm och jur.stud. Karin Landmann vid rådsmöte i Åbo. Samarbetet med de övriga juriststudentföreningarna i Norden har varit mycket gott och föreningen har sänt representanter till olika arrangemang i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Under året har hållits sex föreningssammanträden och elva styrelsesammanträden. P.A. Norstedt & Söners Förlagsbokstipendier har under 1976 tilldelats jur. stud. Peter Oscarsson och Gunnar Krantz. De föreningsmedlemmar som studerar vid Kursverksamheten i Göteborg har där bedrivit egen verksamhet i Juridiska Föreningen i Göteborg.
    Föreningens styrelse har under 1976 haft följande sammansättning: Karin Hultén, ordf., Ulla Corneliusson, v. ordf. under våren, Anders Larsson, v. ordf. under hösten, Maria Almgren, sekr. under våren, Kerstin Jönsson, sekr. under hösten, Göran Kjellström, skattmäst., Margareta Nilsson, klubbmäst. under våren, Bo Linander, klubbmäst. under hösten, Folke Grauers, förl. förest., Klas Sandberg, red. under våren, Göran Millquist, red. under hösten, Sten E. Thulin, progr. chef under våren, Jan Elgmark, progr. chef under hösten, Kerstin Jönsson, inf.chef under våren, Birgitta Nilsson , inf.chef under hösten, Anders Larsson, internat.sekr. under våren, Viveca Patriksson, internat.sekr. under hösten, samt Ulla Eriksson, fadderchef.
    Föreningen har ca 4 500 medlemmar.