Juridiska föreningens vid Stockholms universitet programverksamhet har huvudsakligen bestått av studiebesök, "i soffan-kvällar" samt fester. I traditionell ordning arrangerades 30 apr. Valborgsfest på Hasselbacken och 30 sept. recentiorsfest på Kårhuset. Vidare arrangerades en julfest samt 6 mindre fester på Rucklet. Studiebesök har under året arrangerats 5 mars på Svea HovR, 6 maj på Österåkeranstalten, 21 sept. på Polishuset, och 19 okt. på Stockholms

 

Notiser 749TR. I soffan-kvällar har under året arrangerats 5 gånger för att medlemmarna skall under lättsamma och trivsamma former få träffa verksamma jurister och bekanta sig med deras arbetsfält. Följande personer har varit gäster: KO Sven Heurgren, adv. Leif Silbersky, kriminologen Knut Sveri, adv. Henning Sjöström och rättsläkare S.-O. Lidholm.
    Föreningens tidskrift IUS-bäraren har utkommit med 6 nummer. Styrelsen har under året delat ut Odelbergsstipendiet till Thomas Nordwaller och Birgitta Zachrisson vilka vardera fått 2. 500 kronor. Stipendienämnden har vid sammanträden behandlat ansökningar och avgivit förslag till mottagare av stipendier ur fakultetens donationsfonder, Casselska stiftelsens bokstipendier samt bokförlaget P. A. Norstedt & Söners bokstipendium. Under året har två rådsmöten med Nordiska Studentjuristrådet hållits. Under tiden 11—14 mars stod Stockholm som värd för representanter från de juridiska föreningarna och studieråden från Bergen, Oslo, Århus, Helsingfors, Åbo och Göteborg. De frågor som diskuterades var studentinflytande och undervisningsformer. Under tiden 4—7 nov. hölls rådsmöte i Åbo då Stockholm representerades av Barbro Hansson och Håkan Nordlund. De frågor som då diskuterades var studentens ekonomiska situation, politik i läroböcker samt nya juristutbildningar i de nordiska länderna.
    Föreningsstyrelsen för 1977 består av Mars Lindgren, ordf., Annika Fritsch,v. ordf., Jan Fritsch, skattmäst., Ulla Sparrin, sekr., Marie Nilsson, klubbmäst., Anne-Marie Öberg, progr.sekr., Örian Söderberg, konsult, samt Gunnar Esbo,red.
    Föreningen har ca 4 000 medlemmar.