Sveriges Advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm 2 juni 1976. Till ledamöter av styrelsen för tiden 1 juli 1976—30 juni 1978 nyvaldes adv. Torsten Ljungdahl, Skellefteå, och Hugo Olsson, Malmö, samt omvaldes adv. Carl Erik Lindahl, Stockholm, Lars Rahmn, Göteborg, och Folke Wistrand, Göteborg. Sedan föregående års val kvarstår i styrelsen adv. Lars Samzelius, Stockholm, ordf., Göran Luterkort, Malmö, v. ordf., Gotthard Calissendorff, Stockholm, Fritz Engström, Stockholm, Svante Fresk, Karlskoga, och Hans Oehme, Nyköping.
    I disciplinnämnden nyvaldes adv. Sigvard Orander, Stockholm, och Herbert Söderlund, Stockholm, för tiden 1 juli 1976—30 juni 1980, samt omvaldes adv. Eskil Weibull, Göteborg, ordf., Curt Blomkvist, Göteborg, och Lennart Vilén, Malmö. Sedan föregående års val kvarstår i nämnden adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, v. ordf., Stig Assarson, Stockholm, Hans-Gustaf Grefberg,Örebro, och Hans Lidén, Oskarshamn.
    Vid slutet av 1976 utgjorde antalet ledamöter i samfundet 1 488.

 

Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte 17 mars 1976. Vid den middag som följde redogjorde samfundets generalsekreterareadv. Lennart Reuterwall för aktuella frågor i samfundsstyrelsens arbete. Den gemensamma middag som varje år brukar anordnas av avdelningen och Stockholms tingsrätts domareförening hölls 26 febr. Bland deltagarna fanns som vanligt även representanter för andra tingsrätter inom Stockholmsområdet liksom för polis- och åklagarmyndigheter. Vid middagen höll justitiekansler Ingvar Gullnäs ett anförande som han kallade "Från front till kulturfront". Under hösten hölls två möten. Vid mötet 21 sept. höll prof. Jan Hellner ett anförande betitlat "Den nya generalklausulen i förmögenhetsrätten — 36 § avtalslagen". Vid mötet 30 nov. talade dir. Jan Nordin från Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, om "Viktiga bestämmelser i medbestämmandelagen".
    En av adv. Axel Wahlberg och jur.kand. Sten Zetraeus ledd tvådagarskurs i arbetsrätt genomfördes i april med c:a 120 deltagare.
    Styrelsen utgörs av adv. Peter Wadsted, ordf., Per Håkan Osvald, v. ordf., Elisabeth Abrahamson, Björn Edgren, Karl-O. Malmenfelt, Gerd Nordenström och Axel Wahlberg, ord. led., samt Lars Ekman, Leif Eriksson och Hans Ulrich von der Esch, suppl.
    Avdelningen hade vid utgången av 1976 534 ledamöter.

 

Norra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Luleå 13 mars 1976. Styrelsen har under året utgjorts av adv. Arne Kjellson, Sundsvall, ordf.,

 

750 NotiserGösta Heilborn Jr, Östersund, v. ordf., Stig Lindström, Söderhamn, Lars Marcusson, Luleå, Sven Lindberg, Sollefteå, och Gunnar Admund, Umeå. Suppl. har varit Mari Ann Johansson, Umeå, Odd Kjölsrud, Gävle, och Bo Victor, Östersund, och revisorer adv. Bengt O. Gullesjö och Lars Landmark, Skellefteå. Adv. Sven Lindberg, Sollefteå, har varit sekr.
    I anslutning till årsmötesförhandlingarna hölls föredrag av försäkringsdir. Ulf Fredholm, Stockholm, om aktuella skattefrågor och av adv. Svante Fresk, Karlskoga, om aktuella advokatfrågor. Under tiden 23—25 sept. anordnade avdelningen kurs för medlemmarna i arbetsrätt på Hotell Årevidden i Åre. Därvid hölls föreläsningar av adv. Axel Wahlberg och jur.kand Sten Zethraeus, Stockholm. Utöver föreläsningarna förekom diskussioner om spörsmål som behandlats under föreläsningarna.
    Avdelningen hade vid utgången av 1976 145 medlemmar.