Notiser 751Bolagsjuristernas Förening har under 1976 hållit två sammanträden. Det ordinarie årsmötet ägde rum 15 maj i anslutning till en resa till Malmö med studiebesök hos Sydkraft, Kockums och Euroc. Vid sammanträdet höll hovrättsass. Lars Lunning ett föredrag under rubriken "1976 års arbetsrättsreform". Vid höstsammanträdet 16 nov. besökte medlemmarna Sveriges Industriförbund varvid aktuell lagstiftning diskuterades i anslutning till anföranden av rättschefen i justitiedep. Staffan Vängby angående aktuell lagstiftning som berör näringslivet, av prof. vid Stockholms Universitet Jan Hellner angående den nya köplagen samt av dir. Thomas Hagdahl, Sveriges Industriförbund, angående multinationella företag från normativ synpunkt.
    Föreningens styrelse utgöres av bolagsjuristerna Anders Unger, ordf., Jan Orrenius, v. ordf., Esbjörn Vrang, sekr., Alf-Erik Norén, skattmäst., och Hans Enhörning, klubbmäst.
    Vid 1976 års utgång hade föreningen 243 medlemmar.

 

Jönköpings Juridiska Förening har under 1976 hållit två sammanträden. I samband med årsmötet 19 mars 1976 avhölls en vårbal å regementsofficersmässen vid Kungl. Smålands artilleriregemente i Jönköping för föreningens medlemmar och makar. 29 nov. presenterade kammarrättspres. Carl Axel Petri den nya kammarrätten i Jönköping.
    Föreningens styrelse utgöres av generaldir. Mats Börjesson, ordf., länsåkl.Kjell Stenberg, v. ordf., länsrådet Ravnar Forss, hovrättslagmannen Sven Larsson, adv. Lars Hasselgren, hovrättsrådet Lennart Sjögreen, länspolischefen Ingvar Andersson, hovrättsfisk. Klas Mogren, länsrådet Erik Lilliesköld, rådm. Bertil Hagard, hovrättspres. N. Erik Åqvist, och bankjuristen Ingvar Melin, kassaförv. och sekr.
    Föreningen har 201 medlemmar.

 

Hallands Juristförening höll årsmötet i dec. 1976 varvid tingsnot. Marianne Abdon, adv. Åke Bäck och not. Jan Wretborn höll var sitt referat om ett förslag till förenklat rättegångsförfarande vid de allmänna domstolarna och länsass. Lennart Ärenman lämnade en redovisning för sina erfarenheter från rättegångsförfarandet i länsrätten.
    Styrelsen har under 1976 bestått av landshövding Yngve Holmberg, ordf., lagman Erik Borglund, v. ordf., häradshövding Lars Ålund, länsass. Åke Andrén, lagman Bror Karlsson samt adv. Hans-Erik Enghoff med landskamrer Sven Svensson och länsåkl. Brynolf Wendt som suppl. Kassaförv. har varit adv. Hans-Erik Enghoff. Sekr. och klubbmäst. har varit adv. Hans Norell.
    Föreningen har ca 80 medlemmar.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    20 sept. 1977 förordnat advokatfiskalen Leif Gillenius och adv. Bertil Henriques att vara experter samt hovr.ass. Torgil Melin att vara sekr. i utredn. ang. dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder m. m.,
    26 sept. 1977 förordnat hovr.ass. Rolf Nöteberg att vara expert i produktansvarskommittén,
    27 sept. 1977 förordnat hovr.fisk. Jörgen Almblad att biträda som sakkunnig i dep:t,
    s. d. förordnat dep.sekr. Lars-Johan Cederlund att vara expert i stiftelseutredn.,
    28 sept. 1977 förordnat hovr.lagm., ordf. i arbetsdomstolen Johan Lind att vara särskild utredare i utredningen rörande rätten till arbetstagares uppfinningar och till sekr. i utredn. förordnat hovr.ass. Rolf Trulsson,
    s. d. förordnat bitr. kronofogden Lars Nilsson och rådm. Harry T jernberg att vara experter i konkurslagskommittén,
    4 okt. 1977 förordnat dep.sekr. Thomas Krook att vara expert i ungdomsfängelseutredn.,
    10 okt. 1977 förordnat inf.sekr. Bo Könberg att vara expert i hyresrättsutredn.,

 

752 Personalnotiser    s. d. förordnat rådm. Tomas Huldén att vara expert i JK-utredn.,
    11 okt, 1977 förordnat hovr.ass. Tomas Stahre att biträda som sakk. i dep:t,
    14 okt. 1977 förordnat hovr.ass. Peter Wiking-Johnsson att vara bitr. sekr. i konkurslagskommittén samt
    26 okt. 1977 förordnat polisint. Björn Klang att vara bitr. sekr. i ordningsvaktsutredn.