142 Ivar StrahlLARS ERIK TAXELL. Rätt och demokrati. Acta Academiae Aboensis, ser. A.Vol. 52. Åbo 1976. Åbo Akademi. XII + 583 s. Fmk 70,00.

 

Prof. Taxell har med detta verk givit en bred översiktlig framställning av samhällsskicket i Finland, däri inbegripet inte endast samhällets organisation med beslutande organ av olika slag och deras verksamhet utan även individens möjligheter att inom det så organiserade samhället tillvarataga sina intressen och ordna sitt förhållande till medmänniskorna. Inte blott statsrätt och förvaltningsrätt utan också privaträtt, straffrätt och processrätt m. m. omfattas sålunda av framställningen. Det framhålles, att denna rättsordning ger utrymme åt individen att göra sig gällande och bereder skydd åt honom. Därav förklaras bokens titel. Avsikten med boken har enligt förordet varit att ge en bild av hur rätten — rättsnormerna och rättstillämpningen — fungerar i ett demokratiskt samhälle med den grund ochden uppbyggnad som republiken Finland har.
    Förf. begränsar sig därför till en redogörelse. Denna är av värde inte minst genom att den till ett systematiskt helt sammanställer reglerna om samhällets organisation med regler som gäller den enskildes förhållanden. Förf:s egentliga syfte med boken är dock nog inte att lämna en redogörelse för samhällsskicket i Finland utan att genom redogörelsen framhålla hur värdefullt detta är för medborgarna.
    Det är tacknämligt, att detta framhålles. Detsamma kan förtjäna framhållas för Sveriges del. Vi har alltför lätt att taga för givet, att vi skall åtnjuta de fördelar som vårt samhällsskick ger oss. I själva verket är det inte så stor del av jordens befolkning som lever under sådana förhållanden. Hur svårt har det inte visat sig vara i länder, som blivit självständiga efter kolonialväldenas upplösning, att få demokratiska institutioner att fungera. Historien manar också till eftertanke. Det är få folk som sedan långt tillbaka äger vad förf. kallar de demokratiska värdena: frihet och trygghetför individen, för att inte tala om jämlikhet. Ser man framåt, kan man undra, om inte demokratien i västerlandet endast är en parentes i utvecklingen.
    På sådana funderingar inlåter sig inte förf. Han nöjer sig med att redogöra. Men han tillägger ofta råd, hur samhällsmedlemmarna bör bete sig för att systemet skall fungera väl.
    Det är givet, att i ett verk, som spänner över ett så vitt fält som detta gör, förf. inte kan gå närmare in på särskilda frågor. Hans uttalanden måste bli allmänt hållna och lämna rum för preciseringar och förbehåll. Men han ger rikliga hänvisningar till litteratur, vari de berörda frågorna behandlas. Hans beläsenhet är tydligen stor och omfattar ej endast nordisk rätt, däribland svensk, utan även utomnordisk.
    Boken är lättläst, språket klart och enkelt. Med förkärlek ställer förf. liksom i en katekes frågor och ger svaret på frågorna. En likhet med en katekes har boken också genom att den uttrycker ett credo. Förf. tror på Finlands samhällsskick, förutsatt att det handhas väl. Under framställningen ligger en stark känsla för det värdefulla i samhällsskicket. Förf. förtjänarall aktning och uppskattning för sitt ambitiösa verk.
 

Ivar Strahl