Europeiskt justitieministermöte i Wien
Den 23 september 1977 hölls ett europeiskt justitieministermöte i Wien. Detta möte hade en mindre officiell karaktär än vad som vanligen är fallet i fråga om de europeiska justitieministermötena. Tidigare möten av mera officiell karaktär har hållits i Paris 1961, i Rom 1962, i Dublin 1964, i Västberlin 1966, i London 1968, i Haag 1970, i Basel 1972, i Lidingö 1973, i Wien 1974 och i Bryssel 1976 (SvJT 1961 s. 528, 1962 s. 775, 1964 s. 388, 1966 s. 481, 1968 s. 596, 1970 s. 692, 1972 s. 804, 1973 s. 737, 1974 s. 608 och 1976 s. 682).
    I Wienmötet deltog Cyperns, Danmarks, Finlands, Förbundsrepubliken Tysklands, Irlands, Italiens, Sveriges och Österrikes justitieministrar. Från Storbritannien deltog the Lord Advocate. Belgien, Frankrike, Island, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Schweiz företräddes av departementstjänstemän. Som observatör deltog en företrädare för Vatikanstaten.
    Från Sverige deltog justitieminister Sven Romanus och statssekreteraren Henry Montgomery.
    Omedelbart före justitieministermötet hade i Wien hållits en europeisk familjerättskonferens som anordnats av Europarådet. Justitieministrarna diskuterade resultatet av familjerättskonferensen och uttryckte sitt stöd för Europarådets arbete inom familjerätten. Ministrarna ansåg att arbete inom detta rättsområde skulle ges hög prioritet på Europarådets arbetsprogram.
    Vidare diskuterades vid mötet det arbete som f. n. bedrivs inom Europarådet i syfte att undanröja hinder av ekonomiskt eller annat slag för enskilda att hävda sin rätt vid domstol ("obstacles to access to justice"). De frågor som ryms inom detta ämne ansåg ministrarna vara av utomordentligt stor vikt. Det är avsett att ämnet skall tas upp till närmare diskussion på nästa justitieministermöte, som äger rum i Köpenhamn i juni 1978.
    Vid mötet behandlades också ämnet "ersättning till brottsoffer". På förslag av Förbundsrepubliken Tysklands justitieminister uttalade ministrarna att Europarådet borde undersöka möjligheten att få till stånd en konvention i ämnet. Det förtjänar nämnas att Europarådets ministerkommitté den 28 september 1977 har antagit en inom Europarådets kommitté för straffrättsliga och kriminologiska frågor (ECCP) utarbetad resolution rörande ersättning till brottsoffer.
    Även frågor angående terrorism diskuterades vid mötet. Ministrarna uttalade sig för att 1977 års europeiska konvention om bekämpande av terrorism borde ratificeras snarast möjligt. Det kan nämnas att Sverige och Österrike re-

 

158 Nordiskt och internationelltdan har tillträtt konventionen (jfr prop. 1976/77: 124). Vid mötet framkom att flera länder är i färd med att genomföra den interna lagstiftning som där krävs för tillträde till konventionen.
 

M. J.