Finlands högsta domstol
Republikens president utnämnde 11.11.1977 lagstiftningsrådet Björn August Nybergh till justitieråd fr. o. m. 1.12.1977.
    Justitierådet Nybergh är född 1922. Han avlade högre rättsexamen 1949 och blev vicehäradshövding 1952. Efter att ha tjänstgjort på advokatbyrå, vid Finlands Stadsförbund, vid rådstuvurätten i Helsingfors och i olika befattningar vid Helsingfors hovrätt utnämndes han till hovrättsråd där år 1965. Han förordnades till lagstiftningsråd och ledamot av lagberedningen år 1968. Från 1.3.1977 har han tjänstgjort som extraordinarie justitieråd vid högsta domstolen.
 

P.L-m

 

Nya hovrätter i Finland
Genom lagen den 14 april 1976 inrättades två nya hovrätter i Finland, nämligen Kouvola och Rovaniemi hovrätter. Kouvola hovrätt, belägen i sydöstra Finland, inleder sin verksamhet den 1 maj 1978, och Rovaniemi hovrätt, längst upp i norr, den 1 maj 1979. Antalet hovrätter har därmed utökats till sex. Åbo hovrätt grundades 1623, Vasa hovrätt 1776, Viborgs hovrätt 1839 (sedan 1945 Östra Finlands hovrätt, belägen i Kuopio) och Helsingfors hovrätt 1952.
    Republikens president utnämnde 28.10.1977 justitierådet Heimo Olavi Lampi till president för Kouvola hovrätt.
    Hovrättspresidenten Lampi är född 1920. Han avlade högre rättsexamen 1948 och blev vicehäradshövding 1951. Efter att ha tjänstgjort vid länsstyrelsen i Kuopio och i olika befattningar vid Östra Finlands hovrätt utnämndes han till hovrättsråd där år 1960. Till justitieråd utnämndes han år 1967. Sedan år 1969 har han varit vice ordförande i arbetsdomstolen. Åren 1972—1974 var han ledamot av laggranskningsrådet. Hovrättspresidenten Lampi har beklätt en rad förtroendeposter och verkat inom olika kommittéer som ordförande och ledamot, särskilt i utredningsuppdrag rörande militär- och luftfartslagstiftningen (han var aktiv stridsflygare åren 1940—1946).
 

P. L-m

 

Ny professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Dr. jur. Sverre Tønnesen er utnevnt til et nyopprettet professorat i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Tønnesen er født i 1933 og tok juridisk embetseksamen i 1960. Efter 7 år som politiembetsmann var han fra 1968 statsadvokat i Bergen. Han tok den juridiske doktorgrad i 1973 på avhandlingen "Retten til jorden i Finnmark". Fra 1972 var han tilsatt som amanuensis ved Universitetet i Bergen.
 

P. L-m

 

Det 28:e nordiska juristmötet äger rum i Köpenhamn den 23—25 aug. 1978. Avgiften för deltagande är 240 kr. Anmälningstiden går ut den 1 apr. 1978. Den svenska styrelsen för de nordiska juristmöterna har av Tore Alméns minnesfond fått ett anslag att användas till resestipendier, avsedda som bidrag till resekostnaden för yngre svenska jurister. Närmare uplysningar om juristmötet samt ansökningshandlingar kan erhållas från hovr.ass. Ove Sköllerholm, Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm 2, tel 08/763 10 00.