Ny riksåklagare. Regeringen har 2 febr. 1978 utnämnt regeringsrådet Magnus Sjöberg till riksåklagare (se om honom i SvJT 1972 s. 622).

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    16 jan. 1978 förordnat hovr.ass. Lars Fallenius att vara sekr. i utredn. omvidgad ortspressannonsering m. m.,
    18 jan. 1978 förordnat polissekr. Urban Engerstedt och hovr. fisk. Göran Rosenberg att biträda som sakk. i dep:t,
    7 febr. 1978 förordnat hovr.ass. Bengt-Åke Nilsson att vara sekr. i utredn. om översyn av vallagen samt
    10 febr. 1978 förordnat hovr.fisk. Anders Iacobaeus att biträda som sakk. i dep:t.

 

Jordbruksdepartemenet. Regeringen har 2 febr. 1978 förordnat dep.sekr.i jordbruksdep:t Stellan Kronvall att inneha långtidsvik. på tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Industridepartementet. Regeringen har
    22 dec. 1977 förordnat civilek. Robert Nilsson att uppehålla tjänsten som statssekr. i industridep:t samt
    12 jan. 1978 förordnat planeringsdir. Göran Aldskogius att inneha långtidsvik. på tjänst som dep.råd i industridep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 26 jan. 1978 förordnat t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Per Urell att vara e.o. rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 19 jan. 1978 förordnat t.f. ass:a i kammarrätten i Sthlm Christer Möller, Carl-Otto Schéle och Hans Tegnander att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Polisväsendet. Regeringen har 19 jan. 1978 utnämnt t.f. polismäst. i Lidingöpolisdt, polisint. i Solna polisdt Christer Koch att vara polismäst. i Lidingöpolisdt.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 9 febr. 1978 förordnat kammaråkl. i Gbgs åkl.dt Carl-Gustaf Pfeiff att vara chefsåkl. i Helsingborgs åkl.dt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 27 jan. 1978 antagits Nils Djurberg, Göteborg, Hans Florin, Köping, Björn Henriques, Ludvika, Staffan Lindgren, Jönköping, Thomas MacDowall, Stockholm, Stig Renström, Skellefteå, och Magnus Wallenburg, Stockholm.