LAURIDS MIKAELSEN. Fællesmarkedsret. Kbhvn 1976. G. E. L. Gads Forlag. 261 s. Dkr. 86,25.

 

EG-studierna är idag en integrerad del i den juridiska utbildningen både i Sverige och utomlands. I medlemsländerna bedrivs studierna vanligen i enskilda ämnen i den ordinarie utbildningen. Området har emellertid efter hand blivit så stort att flera universitet anordnar särskilda linjer med fullständig akademisk examen enbart i den gemenskapsrättsliga juridiken.
    I Sverige är studiet begränsat och företrädesvis kopplat till ämnet folkrätt. Målet är i första hand att redovisa den institutionella uppbyggnaden och gemenskapens särdrag i förhållande till andra internationella organisationer. Studier i den materiella rätten bedrivs inte i detta sammanhang. Trots begränsade ambitioner finns vederhäftig litteratur i Sverige främst genom Lennart Pålssons bok "EG-rätt" (Studentlitteratur, Lund).
    I Danmark har förhållandena hittills närmast varit de omvända. Intresse och kursutbud har inte saknats. Däremot har det varit skralt på kurslitteratursfronten. Antingen har den tämligen omfattande danska EG-litteraturen varit alltför specialiserad eller alltför detaljerad för att kunna användas i undervisningssyfte. Den rena läroboken, som i mer översiktliga drag ger den studerande en väl avvägd presentation av gemenskapsrätten, har sak-

 

Anm. av Laurids Mikaelsen: Fællesmarkedsret 281nats. Genom Laurids Mikaelsens bok Fællesmarkedsret fylls detta tomrum.
    Boken ger gemenskapens grundläggande drag, organisation och institutioner i ett rimligt koncentrat. Härvid kommer, naturligt nog, gemenskapsdomstolens arbete i förgrunden. I bokens andra del behandlas de fundamentala friheterna, som utgör en bas för samarbetet: fria varu-, arbetskrafts-, tjänste- och kapitalrörelser. I den tredje delen fokuseras intresset till ett par av de från juridisk utgångspunkt viktigare frågorna. Särskilt avsnittet om gemenskapens konkurrensbegränsningsregler är välgörande enkelt och klart framställt. Vidare ägnas transport- och jordbruksfrågorna ett ingående studium.
    Förf. har valt att ge boken underrubriken "En grundbog om De europæiske Fællesskaber/EF" och boken lever utomordentligt väl upp tilldenna deklaration. Utöver att vända sig till de studerande hoppas förf. att boken även skall kunna fungera som ett stöd för praktiskt verksamma jurister. Härvid syftas sannolikt på de nordiska jurister, som ännu inte haft möjlighet att tränga in i de gemenskapsrättsliga irrgångarna. De som söker enmer detaljerad information måste dock gå ett steg vidare. (I första handfår de konsultera "EF-Karnov", Karnovs förlag, Köpenhamn).
    Enligt förlagets presentation vänder sig boken till en nordisk läsekrets. Vid sidan av Lennart Pålssons ovannämnda bok finns inte mycket att tillgå i de nordiska länderna och Mikaelsens bok bör kunna fungera som en lätttillgänglig första introduktion. För oss icke-danskar saknas dock en beskrivning av det viktiga avsnittet om EG:s yttre relationer inkluderande avtalen med EFTA-staterna.
 

Hans Henrik Lidgard