Udnævnelser i Danmark
Højesteret
    Landsdommer Torben Jensen er udnævnt til højesteretsdommer pr.1.4.1976.
    Han er født 1920, har været ansat i justitsministeriet, blev dommer i Københavns byret 1961 og udnævntes til dommer i Østre landsret 1972.
    Højesteretsdommer Torben Jensen har tidligere været medlem af Europarådets kommission for kriminalitetsproblemer og af justitsministeriets udvalgvedrørende de civil- og strafferetlige regler om åger og udvalget om kreditkøb.
    Landsdommer Johannes Bangert er udnævnt til højesteretsdommer pr.1.5.1977.
    Han er født 1922, har været ansat i justitsministeriet, blev dommer iKøbenhavns byret 1962 og dommer i Østre landsret 1973.

 

312 Nordiskt och internationellt    Højesteretsdommer Bangert er medlem af forskellige ministerielle udvalg oghar siden 1956 været dansk delegeret ved Den internationalprivatretlige konference i Haag.
Landsretterne
Landsretspræsident, dr. jur. E. A. Abitz, Vestre landsret, er fratrådt på grund af alder pr. 1.6.1977 og er afløst af landsdommer Ole Agersnap.
    Den nye landsretspræsident er født 1922, blev ansat i justitsministeriet 1947 og udnævnt til dommer i Vestre landsret i 1963. Han er redaktør af Ugeskrift for Retsvæsen og har deltaget i det nordiske udredningsarbejde om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger.
    Landsretspræsident Erik Andersen, Østre landsret, er fratrådt pr. 1.12.1977 på grund af alder og er afløst af landsdommer Kurt Haulrig.
    Den nye landsretspræsident er født 1924 og blev ansat i justitsministeriet i1949. I årene 1958—67 har han virket som advokat i København og blev derefter udnævnt til dommer i Københavns byret og i 1976 til dommer i Østrelandsret. Han har været sekretær for teaterrådet og for teaterkommissionen af 1954 og medlem af flere ministerielle udvalg.
 

K.F.