Notiser 319Louis Helmer Ebbe Larsson avled 31 juli 1977. Han var född i Malmö 23 juli 1909, avlade stud.ex. 1928 och jur. kand.ex. i Lund 1940. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1959.

 

Harald Alfred Arvid Flodin avled 14 aug. 1977. Han var född i Stockholm 3 jan. 1901, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Stockholm 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1935. 1940 utnämndes han till Notarius publicus.

 

Nytt juridiskt arkiv 100 år
Den första årgången är för NJA I 1874 och för NJA II 1876. Tidskriften är alltså nu gott och väl 100 år gammal. Den grundades av G. B. A. Holm och ansågs, som namnet antyder, utgöra en ny följd av ett äldre juridiskt arkiv, nämligen det av Carl Schmidt åren 1830—1862 utgivna.
    Avdelning I, prejudikatsamlingen, angavs av Holm skola innehålla HD:s domar och utslag i alla mål "för såvitt icke dessa äro av den beskaffenhet att något tvivel om deras fullständiga intresselöshet ej rimligen bör uppstå". Även i sistnämnda fall skulle emellertid en kortfattad notis om målet införas. Efter dessa principer har avd. I sedan redigerats. Viktiga förändringar i redaktionsarbetet har föranletts av bl. a. att fullföljd till HD nu kan ske huvudsakligen av prejudikatskäl, att urvalet av referat numera bestäms av vederbörande HD-avdelning samt att domsskrivningen blivit mera utförlig.
    Avdelning II skulle enligt Holms plan huvudsakligen innehålla redogörelser för viktigare lagstiftningsärenden men dessutom kortfattade översikter av andra lagfrågor och vidare uppsatser i juridiska ämnen. Sedan länge är emellertid NJA II en tidskrift endast för lagstiftning, ehuru i undertiteln alltjämt ett"m. m." tycks ange något annat. Urvalet av ämnen för utförliga referat eller notiser görs av redaktören ensam efter vissa principer som utbildats, och förändrats, under åren. Bland större lagredogörelser, som fått ställning av standardkommentarer, kan från äldre tid nämnas Herman Falks uppsats i årgång 1918 om expropriationslagen samt från Nils Regners tid som redaktör redogörelserna i årgång 1972 för nya jordabalken och i årgång 1975 för sjölagen efter den senaste mycket omfattande reformen.
    En redogörelse för utvecklingen av NJA I och II samt förteckning över deras utgivare lämnas i ett företal till avd. II årgång 1975 av utgivaren Regner.
 

Arne Brunnberg

 

 

Nya tingsrättslokaler i Eskilstuna
Vid tingsrättsreformen bildades Eskilstuna tingsrätt genom sammanslagning av rådhusrätten i Eskilstuna och Livgedingets häradsrätt. Det var då inte möjligt att lösa lokalfrågan på ett sätt som motsvarade den nya domstolens behov. Tingsrätten disponerade lokaler i stadshuset och i den förutvarande häradsrättens tingshus i vilket inskrivningsenheten inrymdes. Lokalerna var trånga och var inte heller i övrigt avpassade för en domstol.
    Efter flera utredningar har lokalfrågan nu blivit löst. I augusti 1977 flyttade tingsrätten in i nya lokaler i en nyuppförd fastighet vid Rademachergatan. Lokalerna omfattar — förutom arkiv och motionsutrymmen i källarplanet —två hela våningsplan och större delen av ett tredje.
    Tingsrättens lokaler invigdes vid en ceremoni den 7 oktober 1977. Lagman

 

320 Notisernen Bo Broman hälsade 170-talet inbjudna välkomna samt gav en historisk återblick och redogjorde för de nya lokalernas tillblivelse. Därefter höll hovrättspresidenten Sten Rudholm invigningstalet. En orkester under ledning av rådmannen Magnus Bengtsson gav en uppskattad musikalisk inramning åt högtidligheten, vilken avslutades med visning av lokalerna. På kvällen gav Eskilstuna kommun middag med anledning av invigningen.