Justitiedepartementet. Dep.chefen har 23 febr. 1978 förordnat hovr. fisk. Britt Björneke att biträda som sakk. i dep:t.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har 16 febr. 1978 förordnat rektorn Ulf Sellergren att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i utbildningsdep:t.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    23 febr. 1978 förordnat t.f. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Sthlm Kenneth Sundlöf att vara reg. rättssekr. samt
    s. d. förordnat 1 :e länsnot. vid länsstyrelsen i Värmlands län Johan Tobieson att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    2 mars 1978 förordnat hovr. rådet i Svea hovr. Mauritz Bäärnhielm att inneha långtidsvik. på tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Carl Olof Meurling att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. samt
    s. d. utnämnt byråchefen vid riksdagens ombudsmannaexp., ass. i Göta hovr. Sten Englund och ass. i hovr. f. Övre Norrland Torborg Björling att vara hovr.råd i sistnämnda hovr.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    2 mars 1978 utnämnt och förflyttat rådm. i Luleå tr Hans Jerkert att vara rådm. i Gävle tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Bo Rydstedt att vara rådm. i Lidköpings tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Rolf Norr att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Gbgs tr,
    s. d. utnämnt lantmät. Tore Pettersson att vara teknisk ledamot i tingsrätterna samt
    9 mars 1978 utnämnt ass. i Svea hovr. Sture Stenström att vara rådm. i Huddinge tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har 9 mars 1978 förordnat polisint. i Motala polisdt Ove Nordin att inneha långtidsvik. på tjänst som polismäst. i Svegs polisdt.