MICHAEL BOGDAN. Travel Agency in Comparative and Private International Law. Lund 1976. Skrifter utg. av Juridiska Föreningen i Lund Nr 16. 208 s.

 

I serien Acta Societatis Juridicæ Lundensis har docenten Michael Bogdan givit ut boken "Travel Agency in Comparative and Private International Law". Med hänsyn till att resebyråverksamheten är internationell till sin karaktär, har förf. tagit på sig den svåra uppgiften att behandla rättsfrågorna på detta område från en internationell och komparativ utgångspunkt. Han har lagt ned ett förtjänstfullt arbete på att samla ihop och plöja igenom ett mycket omfattande material.
    Förf. täcker in väsentliga rättsfrågor i amerikansk, engelsk, fransk, tysk och skandinavisk rätt. Han gör denna internationella överblick mot bakgrund av 1970 års internationella konvention om resekontraktet. Endast ett fåtal länder har ratificerat konventionen, däribland inget av de skandinaviska länderna. Konventionens värde får därför anses starkt begränsat, och måhända överdriver förf. dess betydelse genom att ge den alltför stort utrymme och låta den hela tiden lägga sin tunga skugga över diskussionerna som förs de lege ferenda.
    Boken behandlar bl. a. förhållandet mellan resebyrån/researrangören å ena sidan och underleverantörer — hotell, transportföretag, etc. — å andra sidan. Dessa underleverantörers tjänster och prestationer ingår sedan som en del i det resepaket resenären förvärvar av resebyrån/researrangören.

 

Anm. av Michael Bogdan: Travel Agency 365    Förf. tar upp till diskussion den stora frågeställningen för resebranschen— en frågeställning som varit uppe till diskussion i alla länder där det förekommer en utvecklad resebransch — nämligen resenärens relation till resebyrån/researrangören resp. underleverantören beträffande tjänster som utförs av dessa underleverantörer. Vilket ansvar har en resebyrå/researrangör gentemot resenären om resenären drabbas av skador i samband med underleverantörens prestationer, flygplanet störtar, hotellet förorsakar resenären skador, etc.?
    Försök har gjorts i den juridiska litteraturen och annorstädes att foga in denna relation i något av de existerande rättsinstituten, dock utan framgång. Denna relation får ses som ett eget rättsinstitut med sin speciella karaktär och sina speciella egenskaper.
    Sammanfattningsvis kan konstateras, att förf. på ett mycket förtjänstfullt sätt systematiserat och bearbetat ett material av imponerande omfattning, där självfallet sådant som rör den skandinaviska rättsutvecklingen har stått i centrum. Med hänsyn till ämnets internationella karaktär är det fullt förståeligt och ändamålsenligt, att boken skrivits på engelska, om än inte en förstklassig sådan, en omständighet som dock förf. ber om ursäkt för i förordet och som lätt kan rättas till i en andra upplaga av boken.
 

Hans Bagner