Internationella Ombudsmannabiblioteket i Stockholm. Det svenska JO-ämbetet har under senare år efterbildats i allt fler länder och har numera motsvarighet i någon form i alla världsdelar. För att samla material rörande de olika ombudsmannaämbetena och hålla det tillgängligt för vetenskaplig forskning m. m. har vid universitetet i Edmonton, Canada, bildats the International Ombudsman Institute. Fråga har väckts om att upprätta ett liknande institut i Stockholm men saken har tills vidare fått vila i avbidan på erfarenheter från Edmonton.
    För att förebygga att material i form av ämbetsberättelser, riksdagsprotokoll, vetenskapliga avhandlingar o. d. går förlorat innan det kunnat samlas vid ett institut i Stockholm har JO Ulf Lundvik tagit initiativ till bildandet av en stiftelse, Internationella Ombudsmannabiblioteket i Stockholm. För ändamålet har O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse välvilligt ställt till förfogande en grundplåt om 20 000 kr. Verksamheten kommer tills vidare främst att inriktas på insamling av material rörande ombudsmannaämbetena. Fråganom stiftelsens bestånd eller fortsatta verksamhet får givetvis omprövas om ett verkligt internationellt ombudsmannainstitut skulle komma att bildas i Stockholm.
    Stiftelsen, som tills vidare delar lokaler med JO, leds av en styrelse vari ingår JO Ulf Lundvik, överbibliotekarien vid riksdagsbiblioteket Lennart Grönberg och kanslichefen hos JO Ulf Hagström.
 

Ulf Lundvik

 

 

Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid utgången av 1976 till 75 474:21. Avkastningen under året uppgick till 5 473: 60. Fonden har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, särskilt sådan som kan lända till gagn för nordisk samverkan på rättslivets område. Ansökan om bidrag från fonden ställs till Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 A, 4 tr., 111 27 Stockholm.
 

H. D-s

 

 

Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid 1977 års utgång till 145 696: 50. Därav var 13 500: —placerade i statsobligationer, 115 765: — i aktier och 16 431: 50 i bank. Nettoavkastningen år 1977 uppgick till 7 004: 87. Från fonden utdelades under året 4 000: —.
    Fonden har till ändamål dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt att till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.

 

Notiser 397    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AI V, 111 27 Stockholm.
 

H. D-s