Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 14 mars 1978. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1977 30 062: 50. Tillgångarna uppgick vid 1977 års utgång till 341 006: 10 placerade i aktier och förlagslån, 60 000: — i reverslån, 13 778: 16 på notariatkonto och 10 553: 81 på diverse bankräkningar. Tillgångarna fördelar sig med 355 700: 75 på grundfonden och 69 637: 32 på dispositionsfonden.
    Under 1977 fattades beslut om utdelning från fonden av 78 000: —, varav 60 000: — till Juridiska föreningen i Lund för anordnande av en nordisk studentjuriststämma i Lund sommaren 1977.
    Revisionen av 1977 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Fonden har till uppgift att främja rättsvetenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.
 

H. D-s

 

 

Internationellt samarbete mellan kvinnliga jurister, FIDA (International Federation of Women Lawyers) höll sin nittonde konferens den 4—10 september 1977 i Lagos i Nigeria under värdskap av den nigerianska juristen Oduke Alakija. Tema för kongressen var de mänskliga rättigheterna. Vid kongressens öppnande höll utrikesminister Karin Söder högtidstalet. — Arbetsgrupperna behandlade tre ämnen: Rätten att ta del i sitt lands beslutsprocesser, Rätten till utbildning och arbete på lika villkor och Rätten till liv. Vid kongressen valdes den amerikanska juristen Dora Aberlin, New York, till Fidas ordförande för närmaste tvåårsperiod. Expeditionschefen Harriet Stangenberg, Stockholm, omvaldes till generalsekreterare. Enligt stadgarna skall varje medlemsland (68 till antalet) ha en vice ordförande. För Sverige har efter hovrättsrådet Brit Marie Ericsson, Stockholm, utsetts jur. kand. Carin Dencker, Stockholm, som i Lagos valdes till chefredaktör för Europa för Fidas tidskrift. Fida planerar att hålla en ny konferens i USA under 1978.
 

C. D.