Stockholms tänkeböcker från år 1592. Utgivna av Stockholms stadsarkiv. Del XII. 1620—1621. Redigerad av Sven Olsson och Naemi Särnqvist. Sthlm 1976. 390 s.

 

Det är mig en glädje att kunna anmäla ytterligare en del i den stora tänkeboksserie, som Stockholms stadsarkiv med sådan eminens svarar för (jfr SvJT 1977 s. 52). Man har nu hunnit fram till 1620. I slutet av 1620 gifter sig Gustav II Adolf med Maria Eleonora av Brandenburg och året därpå inleds hans krig mot Polen. Något av detta krig kan man ana i domboken när redan i början av 1620 en extra skatt uttages av borgerskapet, som ålägges att baka 500 tunnor råg till skeppsrustning. I ett flertal rättsfall figurerar också soldater.
    I den föreliggande utgåvan möter vi för första gången en man som får bära skamstenarna (s. 129) och såvitt jag vet det första fallet då straffålagts för koppleri. Den icke-kodifierade strafform som infördes i Stockholm 1619 — att draga dyngkärran — återkommer ett flertal gånger idenna del. En människohandel, som väl också är koppleri, omtalas (s.155): "Och efter hann inthet hade at betala medh, gaf han Jacob sin hustro och barnet som han hafwer häffdat med henne i betalning." Tidens kvinnosyn avspeglas på ett makabert sätt i fallet Karin (s. 127) som blev"på färsche gerning med mestermannen uptagen". Hon dömdes att slås vidkåken och förvisas staden. Bestraffningen skulle ju utföras av bödeln; i det här fallet samme man som var delaktig i brottet.
    Måtte stadsarkivet inte förtröttas i sitt viktiga arbete!
 

Gunnel Hedberg