Slumrande domare ingen grund att avbryta rättegång
Sedan mitten av januari pågår inför Special Criminal Court i Dublin ett mål om tågrån. I början av april krävde försvaret att rättegången skulle avbrytas under åberopande av att en av de tre domarna vid flera tillfällen somnat under huvudförhandlingen. Inlagor från de fyra tilltalade utvisade att den utpekade domaren vid åtskilliga tillfällen slumrat in så djupt att han haft huvudet vilande på domarbordet, upp till fem minuter åt gången. Domstolstjänstemän hade sökt väcka honom med hostningar och harklingar, genom att släppa tunga böcker i golvet bakom honom och genom att öppna och slå igen grinden mellan domarbordet och rättssalen. En journalist som suttit som åhörare under några rättegångsdagar kunde intyga att domaren "tappat huvudet" vid flera tillfällen och en av försvararna hade en dag noterat i sin anteckningsbok: "Domare O'Connor tungt sovande. Huvudet på bordet". Han menade att detta inträffat så gott som dagligen.
    Yrkandet avvisades av domstolen och fördes därefter till Supreme Court som inte gjorde ändring. I domskälen angavs att ordföranden i Special Criminal Court efter att ha talat med ledamoten O'Connor kunnat konstatera att denne ägde full kännedom om den bevisning som förebragts och kunde samvetsgrant fullgöra sina åligganden. Om påståendena kunde bevisas fanns det vidare enligt Supreme Court ett alternativ som inte krävde att rättegången avbröts, nämligen att de tilltalade överklagade den blivande domen i målet.
 

Lennart Myrsten