Svensk Förening för Internationell Sjörätt höll sitt ordinarie årsmöte den 21 okt. 1977 i Stockholm. Vid årsmötet hölls ett anförande av departementsrådet Bengt Nilsson, justitiedepartementet, med titeln "Guldvärdesklausuler i sjörättsliga konventioner och i de nordiska sjölagarna".
    Med anledning av Comité Maritime Internationals plenarkonferens i Rio de Janeiro i okt. 1977 har verksamhetsåret medfört åtskilligt arbete inom kommittéer samt även andra förberedelsearbeten. Vid Rio-konferensen behandlades tre huvudfrågor nämligen "Konventionsförslag rörande oljeriggar","Konventionsförslag rörande vissa regler för jurisdiktion, lagval och exigibilitet i kollisionsmål" och "Definitioner av vissa certepartifrågor".
    Föreningen har varit representerad i de kommittéer, som tillsatts för att förbereda överläggningsämnena och har därvid aktivt deltagit i kommittésammanträden, utarbetat svar på questionnaires, yttrat sig över förslag utarbetade inom Comité Maritime International samt i övrigt aktivt bidragit till frågornas förberedande.
    Comité Maritime Internationals plenarkonferens ägde såsom planerat rum i Rio de Janeiro den 25—30 okt. Det var första gången som Comité Maritime International sammanträdde i Sydamerika och detta ledde till ett mycket markerat intresse för Comité Maritime Internationals verksamhet och målsättning hos sjörättsföreningarna inte bara i Brasilien utan även i flera andra sydamerikanska länder. Flera av dessa föreningar ansökte om inträde och blev upptagna i CMI-kretsen.
    Arrangörerna hade nedlagt ett berömvärt förberedelsearbete och kongressen förlöpte därför på ett mycket tillfredsställande sätt. Arbetssessionerna var intensiva och långa och plenarsammanträdena var givande. Med de nordiska ländernas representanter hade den svenska föreningen efter traditionellt mönster ett nära och gott samarbete.

 

554 Notiser    Resultatet av konferensen kan i all korthet sammanfattas så, att ett "Konventionsförslag rörande oljeriggar" antogs av plenarkonfe:-ensen, efter det att frågan varit föremål för utomordentligt intensiva debatter inom den kommitté, som förberett denna fråga.
    Även frågan om "Konventionsförslag rörande vissa regler för jurisdiktion, lagval och exigibilitet i kollisionsmål" kom att efter långa, överläggningar resultera i en CMI-konvention.
    Slutligen kom man i arbetet med "Definitioner av vissa certepartifrågor" fram till att denna fråga skulle vidare bearbetas och utvecklas.
    Sammanfattningsvis torde man kunna uttala, att 197" års Rio-konferens var framgångsrik och visade betydelsen av Comité Maritime Internationals insatser inom det sjörättsliga konventionsarbetet.
    Representanten för IMCO, International Maritime Consultative Organization, underströk vid den sista plenarsammankomsten den betydelse CMI:s arbete har, icke minst för den av honom företrädda organisationen.
    Föreningens styrelse har följande sammansättning: chefsrådm. Mats Hilding, justitierådet Erik Hagbergh, assuransdir. Niklas Kihlbom, dispachören Kaj Pineus, dir. Torsten Andersson, dir., jur. dr. Nils Grenander, adv. Claës Palme, sekr. och kassaförv., hovrättspres. Sten Rudholm, prof. Kurt Grönfors, assuransdir. Per-Erik Hedborg, dir. Rainer Hornborg, assuransdir. Lorenz Zetterman, adv. Lennart Hagberg och justitierådet Ulf Nordenson.
    Föreningen hade vid årets utgång 105 medlemmar.