Sjörättsföreningen i Göteborg höll under 1977 vårsammanträde 25 apr. varvid utrikesrådet Hans Danelius höll föredrag över ämnet "Havsrättskonferenserna och deras problem". Vid höstsammanträdet 18 okt. höll Mr. Charles S. Haight, New York, föredrag över ämnet "An American Judge Reflects on His Court: Congestion, Costs, and other Currents and Shoals in Maritime Cases".
    Remissvar har avgivits dels beträffande utkastet till konvention om "Sjötransport av gods" (Ds Ju 1977: 6) och dels över betänkandet "Rätt till luftfartyg m. m." (SOU 1976: 70).
    I Arkiv for sjørett har utkommit Bind 14, Hefte 3/4 april 1977.
    Föreningens styrelse, som omvalts, har utgjorts av prof. Jan Sandström, ordf., assuransdir. Niklas Kihlbom, v. ordf., dir. Lars Lindfelt, kassaförv., samt prof. Kurt Grönfors. Jur. kand. Jan Steneby har tjänstgjort som sekreterare.
    Revisorer har varit dir. H.-G. Mellander och B.-G. Nilsson med dir. P.-O.Warberg och Håkan Gezelius som suppl.
    Vid årets slut hade föreningen 305 medlemmar, varav 26 stödjande.

 

Svenska föreningen för upphovsrätt sammanträdde under år 1977 tre gånger.
    22 febr. höll prof. Seve Ljungman ett föredrag om utvecklingen av upphovsrätten genom domstolspraxis. På årsmötet 26 apr. gav hovrättsass. Agne Henry Olsson information om nya utredningsdirektiv och andra aktuella frågor inom upphovsrätten. 10 nov. talade prof. Gunnar Karnell om ämnet "Kanske ändå droit de suite ( = upphovsmans andelsrätt vid överlåtelse av konstverk m. m.)".
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., prof. Svante Bergström, hovrättsrådet Jan Gehlin, prof. Gunnar Karnell, dir. Jonas Modig, dir. Hans Nordmark och adv. Kaj Sandart. Sekr. och skattmästare är avdelningsdir. Torsten Halén.
    Föreningen hade vid årsskiftet 153 enskilda och 30 stödjande medlemmar.

 

Juridiska Föreningen i Uppsala har under verksamhetsåret 1977 bedrivit följande verksamhet: 24 febr. hölls föreningens årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna ägde en paneldebatt rum under rubriken "Kriminalvårdens humanisering". Deltagare i panelen var riksdagsman Astrid Kristenssen, generaldir. Bo Martinsson och styrelsemedl. i KRUM Leo Forsberg. Som inledare och ordf. fungerade doc. Göran Elwin. 27 apr. anordnade föreningen en debatt med rubriken "Advokater — behövs dom?". I debatten deltog som inledare och ordf. prof. em. Per Olof Ekelöf. Övriga deltagare var adv. Leif Silbersky och

 

Notiser 555Hans Göran Frank, red. Stig Edling samt advokatsamfundets generalsekr., adv. Lennart Reuterwall. Som ett bidrag till firandet av universitetets 500 årsjubileum inbjöd föreningen till ett nordiskt seminarium 13—14 okt. Ämnet var "Marxistisk rättsteori och borgerlig rättsuppfattning i Norden" och de ämnesområden som behandlades i seminariegrupper var arbetsrätt, socialrätt, straffrätt och miljörätt. I seminariet deltog representanter för studentjuristföreningarna från flertalet juridiska fakulteter i Norden samt ett antal yngreforskare från våra grannländer. Seminariedagarna avslutades med en paneldebatt under rubriken "Behöver vi en förändrad syn på rätten".
    I debatten deltog som ordf. prof. Alvar Nelson och i panelen prof. Jan Hellner, prof. Stig Strömholm, lektor Henrik Bang, Köpenhamn, jur. lic. Niklas Bruun, Helsingfors, och lektor Håkon Helle, Stavanger. I anslutning till seminariet ägde dessutom föreningens traditionella höstfest rum. 20 okt. informerade, i föreningens regi, avdelningsdir. Björn Lageby om polischefsutbildningen och konsult Lars Kåwemyr om polisutbildningen. Under en"ärtor och punch-afton" 24 nov. talade regementsauditören, adv. Adolf Hamilton över ämnet "Den militära rättsvården". 1 dec. anordnades en paneldebatt under rubriken "Tätort eller åkermark? Vem bestämmer, kommunen eller regeringen?". Som ordf. deltog prof. Sten Hillert och övriga deltagare var expeditionschef Stig Brink, verkst, dir. Ulf Brunfelter och riksdagsman Knut Wachtmeister. 15 dec. anordnades ett seminarium i serien "Träff med våra forskare". Forskarass. Dag Victor talade då om sitt avhandlingsarbete. Föreningens styrelseledamöter har vidare vid "recentiorsträffar" vid terminsstarterna informerat om föreningen och visat den juridiska institutionen. Under året anordnade föreningen även studiebesök vid patent- och registreringsverket, polisskolan i Ulriksdal, rikspolisstyrelsen, polishusen i Stockholm och Uppsala, Svea hovrätt, UD och länsstyrelsen i Uppsala.
    Föreningens organ "JUSTUS" utkom med 4 nummer under 1977.
    Föreningens styrelse har under 1977 haft följande sammansättning: Jur. kand. Roland Haglund, ordf., jur. stud. Bertil Brinck, v. ordf., jur. stud. Torbjörn Spector, sekr., jur. kand. Per Thorell, skattmästare, jur. stud. Anders Almgren, klubbmästare, jur. stud. Sverker Backlund, kassör, jur. kand. Åsa Breding, internationell sekr., jur. stud. Karin Johansson, programchef, jur.stud. Anders Sandström, förlagskonsult, jur. stud. Anna Lena Ericsson, programkonsult, jur. stud. Anders Hultmark, redaktionskonsult, prof. Sten Hillert, konsult, samt jur. stud. Christer Carlsson, red.
    Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden.
    Föreningen har 430 medlemmar.