Juridiska föreningen i Lund har under 1977 bedrivit följande verksamhet:
    Föredrag. 27 jan. "Kriminalvård i frihet" med skyddskonsulent E. Wikman— 3 febr. "Lagen om omhändertagande av berusade personer" med kriminalinsp. Å. Löfkvist — 10 febr. "Världsregeringen" med prof. Per Olof Bolding och som opponenter jur.stud. F. van Duijvenbode, jur.stud. Ulf G. Jönsson och jur.stud. J. Elgmark — 24 febr. "Internationellt polissamarbeteInterpol" med polisintendent Å. Andersson, RPS — 3 mars "Resocialisering eller skolningi brott" med rektor Åke Pettersson, Råby yrkesskola — 10 mars "Är tingstjänstgöring bäst?" med byrådir. Tora Wigstrand, NON, jur. kand. Ulf Skorup, Polisen, jur. kand. Per Hellsvik, Lunds tingsrätt, jur. kand. Bengt Sagnert, åklagarmyndigheten, jur. kand. Jan Anders Hybelius, kronofogdemyndigheten — 12 mars "Vad gör en advokat idag?" kåseri av adv. Ulf Alfredsson — 17 mars "Har vi en jämlik arbetsmarknad?" med distriktsåkl.B. Harding Olsson (SACO/SR), dir. Stellan Artin (SAF), riksdagsman Gabriel Romanus (FP), kurator Ingegerd Göransson (SAP), samarrangemang med föreningen Justitia — 7 april "Väktare kontra polis" med företagsjurist Hans Skalin och regionchef Lars Frimodig, båda från Securitas — 14 april "Rättshjälpsreformen" med adv. Lennart Reuterwall, advokatsamfundet —21 april "Från husbehovssmugglare till narkotikakurir" med byrådir. Nils Jarlman, Tullverket — 5 maj "Advokatens situation i dagens rättssverige" med jur. kand. Bengt A. Ericsson, Juristhuset, (c:a 350 personer) — 12 maj "Ärtor och punsch" kåseri av doc. Jan Öjvind Svahn — 14 sept. "Prostitution" med konstnär Lilian Andersson, socionom Stig Larsson och kriminalinsp. Tore Olsson — 21 sept. Ämnesinformation och studietips för novitier —

 

556 Notiser29 sept. "Ny notarieutbildning" med byrådir. Tora Wigstrand, NON, byrådir. Ingmar Persson, Domstolsverket, socionom Marie Silverstolpe, JUS —4 okt. "Organiserad brottslighet" med byråchef Tommy Lundström, RPS, och socionom Stig Larsson — 12 okt. "Opium" om narkotikans väg från Asien till Europa med kammaråkl. Christer Fogelberg — 19 okt "Terrorister" med säkerhetschef Hans Wermdalen, L.M.Ericsson — 26 okt. "Kontroll i frihet" med hovrättspres. Tore Landahl — 2 nov. "Samhällets barnavård på gott och ont" med jur. kand. Gun Hellsvik och kurator Ing-Britt Stibner, MAS— 9 nov. "Vad innebär en allmän advokatbyrå" med adv, Caesar Cederfeldt och adv. Ulf Alfredsson — 23 nov. "Att studera utomlands" med doc. Hans Henrik Lidgard, jur. kand. Christer Moberg, jur.stud. Elisabet Brunnberg och Vera Engberg, Lunds Universitet — 30 nov. "Kennet Ah', Grundbulten och Lyftet" med författare Lasse Strömstedt — 8 dec. "Data och integritet" med generaldirektör Jan Freese, Datainspektionen. Studiebesök/studieresor: 18 febr. Studieresa till Köpenhamn där besök avlades på Köpenhamns byret och på Svenska ambassaden samt på Juridisk diskussionsklubb — 12—14 okt. Studieresa till Stockholm där besök avlades på Securitas, Statens biografbyrå, Justitiedepartementet, Riksdagshuset, Svenska arbetsgivareföreningen, Juristhuset. Vidare avnjöts "Ches Nouz" på Kungliga Dramatiska teatern — 25 nov. Studieresa till Köpenhamn där besök avlades på Svenska ambassaden och på Köpenhamns fondbörs.
    Föreningen har under året bedrivit en omfattande intern verksamhet, med novitieaftnar, fadderträffar, tentamensfester etc. Dessutom har föreningen under terminerna bedrivit caféverksamhet samtliga läsdagar i Lagrummet på Juridicum. Caféet har blivit en naturlig samlingspunkt för fakultetens studenter, lärare och personal. Särskild vikt har lagts ner på arbetet med att informera novitierna samt att intressera dem för föreningens verksamhet.

 

    Föreningens tidning, Iuset från Lund, har utkommit med fem nummer. Föreningen bedriver förlagsverksamhet under firman Stiftelsen Juristförlaget i Lund, som förlägger ca 50 titlar i samarbetet med Studentlitteratur AB i Lund. Föreningen är ansluten till Nordiska Studentjuristrådet (NSJR). Genom lokalkommittén i Lund har föreningen representerats av jur.stud. Tomas Roth vid rådsmöte i Oslo och jur.stud. Birgitta Lundqvist vid rådsmöte i Helsingfors. Samarbetet med de övriga studentjuristföreningarna i Norden har varit mycket bra och föreningen har sänt representanter till olika arrangemang i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Uppsala och Stockholm. Under året har hållits två föreningssammanträden och elva styrelsesammanträden. P. A. Norstedt & Söners Förlags bokstipendier har under 1977 tilldelats jur.stud. June Lassesson och Anders Kjellström. De föreningsmedlemmar som studerar vid Kursverksamheten i Göteborg har där bedrivit egen verksamhet i Jur diska Föreningen i Göteborg.

 

    Föreningen arrangerade under en vecka i aug. den XX:de Nordiska Studentjuriststämman. Deltagare var 60 studenter från hela Norden samt 10 föredragshållare. Stämmans beskyddare och invigningstalare var f. d. justitiekanslern Bengt Lännergren. Tema för stämman var integritetsproblem och de ämnen som diskuterades var: Integritetsfrågornas betydelse i skattekontroller och taxeringsrevisioner, Integritetsskydd i datatekniken samt Brott och integritet. Inbjudna föredragshållare: amanuensis Jon Bing, Oslo, prof. Per Olof Bolding, Lund, prof. Anders Bratholm, Oslo, generaldir. Jan Freese, Datainspektionen Stockholm, prof. Mogens Koktvedgaard, Köpenhamn, prof. Åke Lögdberg, Lund, skattedir. Karl-Erik Nord, Riksskatteverket, Stockholm, prof. Stig Strömholm, Uppsala, t. f. prof. Per-Ole Träskman, Helsingfors. Som speciella deltagare deltog f. d. justitiekansler Bengt Lännergren och hovrättsass. Ulf Widebäck, ordf. resp. sekr. i Integritetsskyddskommittén. Stämman finansierades genom ett anslag från Tore Alméns minnesfond. Arrangörskommitté: A. Larsson, ordförande, K. Jönsson, sekreterare, K. Jacobsson, skattmästare, S. Hjelmqvist, B. Linander, G. Millqvist, V. Patriksson.

 

    Föreningens styrelse har under 1977 haft följande sammansättning: Anders Larsson, ordf., Bo Linander, v. ordf., Kerstin Jönsson, sekr., Kjell Jacobsson, skattmästare, Nils Erik Folemark, klubbmästare vt, Karin Berter, klubbmäs-

 

Notiser 557tare ht, Stefan Hjelmqvist, bitr. klubbmästare vt, Eva Årestad, bitr. klubbmästare ht, Folke Grauers, förl.förest., Göran Millqvist, red., Jan Elgmark, progr.chef vt, Birgitta Nilsson, progr.chef ht, Stefan Hjelmqvist, bitr. progr.chef ht, Birgitta Nilsson, inf.chef vt, Nils Erik Folemark, inf.chef ht, Viveca Patriksson, int.sekr., Karin Landmann, fadderchef.

 

    Föreningen har ca 4 000 medlemmar.