Statsrådsberedningen. Statsministern har 28 april 1978 förordnat fisk. i Sveahovr. Marie Hafström och den 2 maj 1978 förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Gunnel Wennberg att som sakk. biträda i statsrådsberedningen.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har
    15 juni 1978 förordnat t.f. dep.rådet i justitiedep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Åke Ihrfelt att vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat krim.vårdsdir., fisk. i hovr. över Skåne o. Blekinge Marianne Håkansson att vara t.f. dep.råd i justitiedep:t. Dep.chefen har
    31 maj 1978 förordnat hovr.ass. Jörgen Holgersson att vara expert i massmediekoncentrationsutredn.,
    13 juni 1978 förordnat gen.dir. Ingvar Widén att vara ordf. i arrendelagskommittén,
    s. d. förordnat tullinsp. Lars-Olof Gustafsson och polisint. Bengt Jonsson att vara sakk. samt hovr.ass. Ingrid Forsström att vara expert i utredn. för översyn av lagstiftn. om hittegods samt om bärgning och sjöfynd,
    14 juni 1978 förordnat polismäst. Bengt Erlandsson att vara expert i utredn. om förfarandet i vissa disciplinärenden samt
    29 juni 1978 förordnat reg. rådet Bertil Wennergren att vara ordf. i kommittén med uppdrag att se över tvångsmedelsregleringen vid förundersökningi brottmål m. m. samt till led. i kommittén förordnat riksdagsled. Kerstin Andersson, Wivi-Anne Cederqvist och Helge Klöver, adv. Sven Junzell ochavd.chefen Marianne Wahlberg.

 

Industridepartementet. Regeringen har 29 juni 1978 förordnat ass. i Svea hovr. Per Nyqvist att vara rättschef i industridep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    25 maj 1978 förordnat t.f. rev.sekr., avd.dir. vid rättshjälpsnämnden i Sthlm Maj Lundquist att vara e.o. rev.sekr. samt
    15 juni 1978 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Lars Lundgren och ass. i Svea hovr. Ulf G:son Berg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 25 maj 1978 förordnat rådm. i Piteå tr Richard Brännström och 1:e länsnot. vid länsstyrelsen i Värmlands län Tomas Attorps att inneha långtidsvik. på tjänster som reg. rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    18 maj 1978 till hovr.lagmän i Svea hovr. utnämnt t.f. hovr.lagm. i hovr., hovr.rådet i hovr. Christer Rune och rättschefen i industridep:t, hovr.rådet i hovr. Hans Svahn,
s. d. förordnat hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Sigvard Mejegård att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr. lagm. i hovr.,
    8 juni 1978 utnämnt t.f. hovr.lagm. i hovr. f. Västra Sverige, hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. Lars Öhrbom att vara hovr. lagm. i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Malmström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr. f. Västra Sverige samt
    15 juni 1978 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Hilding Fröberg och Kjell Noreen, i Göta hovr. fisk. Per-Göran Öjeheim, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Kjerstin Nordborg och Tore Ljungkvist, i hovr. f. Nedre Norrland fisk:a Arvid Arwidi och Lars Wennerström samt i hovr. f. Övre Norrlandfisk. Bertil Wennberg.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    18 maj 1978 utnämnt t.f. kammarrättslagm. i kammarrätten i Göteborg Curt Weidling att vara kammarrättslagm. i kammarrätten,

 

560 Personalnotiser    s. d. förordnat t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Göteborg Jan-Erik Rosén att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättslagm. i kammarrätten,
    25 maj 1978 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Gunnar Kihlgren att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg samt
    15 juni 1978 utnämnt t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, ass. i kammarrätten Sven Carlsson att vara kammarrättsråd i kammarrätten.