RALPH J. B. ANDERSON. Anglo-Scandinavian Law Dictionary of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Oslo—Bergen—Tromsö 1977. Universitetsforlaget. 137 s. Nkr. 59,00.

 

Denna bok utgör ett nyttigt hjälpmedel både för nordiska jurister som söker klarhet i fråga om innebörden av engelska civilrättsliga termer och för utomnordiska jurister som behöver veta vad skandinaviska civilrättsliga ord och uttryck betyder. I en första del översätts engelska termer till norska, svenska och danska, och det är inte bara fråga om rena översättningar utan ofta om utförliga och auktoritativa förklaringar av svårförståeliga ord och uttryck. Resten av boken upptas av förteckningar över norska, svenska och danska termer med motsvarande förklaringar på engelska.
 

H.D-s

 

 

FREDERICK K. BEUTEL. Die experimentelle Rechtswissenschaft. Möglichkeiteneines neuen Zweiges der Sozialwissenschaft. Berlin 1971. Duncker & Humblot (Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung, bd 21). 224 s.

 

Den inledningsvis ställda huvudfrågan i professor Frederick K. Beutels studie över en "experimentell rättsvetenskap" är huruvida och i vilken mån naturvetenskaplig metod kan användas inom rättsvetenskapen. Frågan kan idag te sig både djärv och trivial, beroende på hur den vidareutvecklas. När man följer Beutels framställning, skall man emellertid finna att förf. inte trampar de ganska nedgångna stigar som titeln skulle kunna antyda. Arbetet är en omsorgsfullt genomförd plaidoyer för "vetenskaplighet" — d. v. s. genom noggrann hypotesbildning, kontrollerat genomförande och kritisk efteranalys betryggad metod — i framför allt lagstiftningen. I vilken omfattning Beutels

 

604 Litteraturnotiseridéer och förslag för rättspolitiska förberedelser har någon möjlighet att komma till praktisk användning måste lämnas därhän; bokens intresse ligger kanske främst i den skarpa och idérika argumentationen för och exemplifieringen av behovet av någon form av — i möjligaste mån "experimentell" —vetenskaplighet i den samhälleliga planering på vilken lagreglerna bygger. Beutels synpunkter kan, i ett nordiskt perspektiv, läsas som en intresseväckande komplettering till Ross' diskussion av rättspolitikens "vetenskaplighet" (i "Om ret og retfærdighed") och till P. Stuer Lauridsens "Studier i retspolitisk argumentation".
 

S. S.