608 LitteraturnotiserLEO REISINGER. Die automatische Messung juristischer Begriffe. Berlin 1973. J. Schweitzer Verlag. 145 s.

 

Bidragen till rättsinformatiken och utnyttjandet av datateknik i rättsväsendetstjänst duggar numera tätt. Åtskilligt som produceras är inte utan trivialitet. Den föreliggande skriften är en bland många men den utmärker sig — såvitt jag, utan specialkunskaper, förstår — för en ovanligt förnuftig och ingående probleminventering, där särarten hos vissa juridiska begrepp (och de mot denna särart svarande problemen i fråga om databehandling) beaktas och där automationens möjligheter ventileras utan övertro och överdrifter.
 

S. S.

 

WOLFGANG DÄUBLER, ULRIKE SIELING-WENDELING, HORST WELKOBORSKY. Eigentum und Recht. Die Entwicklung des Eigentumsbegriffs im Kapitalismus. Darmstadt 1976. H. Luchterhand Verlag. 272 s.

 

HELMUT RITTSTIEG. Eigentum als Verfassungsproblem. Zu Geschichte und Gegenwart des bürgerlichen Verfassungsstaates. Darmstadt 1975. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 432 s.

 

I den västtyska grundlagen av år 1949 är äganderätten föremål för ett konstitutionellt skydd som både politiker och t. o. m. fackliga organisationer tycks ta på fullt allvar. Som bekant kan detta vara en nagel i ögat på de raska framstegens riddare. I Däublers m. fl. bok, som är av otvetydig socialistisk inspiration men både lärd och hederlig, ligger tyngdpunkten på en intressant och givande analys av hur äganderättsbegrepp och äganderättsföreställningar vuxit fram i 1800- och 1900-talens rättsstater. Avslutningsvis diskuterar W. Däubler kritiskt men lojalt den rådande konstitutionella situationen i förbundsrepubliken. Även Rittstieg börjar med en — längre tillbaka gripande och mer utförlig — historik över den utveckling som från europeisk feodalism ledde fram till upplysningstidens och liberalismens äganderättsskydd. I boken ges vidare en med talrika rättsfallshänvisningar försedd kommentar till det nuvarande rättsläget i Västtyskland beträffande egendomsskydd och expropriation. Båda böckerna är tankeväckande läsning i fondtider.
 

S. S.

 

FRANÇOISE GALLOUEDEC GENUYS & HERBERT MAISL. Le secret des fichiers. Paris 1976. Editions Cujas (Institut français des sciences administratives).328 s.

 

I förevarande volym redovisas en omfattande, på offentligt initiativ igångsatt fransk studie, innefattande ett ganska rikhaltigt jämförande material, över de regler som avser kortregister och — framför allt — databanker inom olika områden, såsom kommunalförvaltning, skolväsen, opinionsundersökningsinstitut, hälsovård, personaladministration och resebyråer. Arbetet syftar inte tillatt ge färdiga lösningar. Dess främsta värde ligger i en ovanligt ingående och nyanserad probleminventering och argumentation. Samtidigt får man en fyllig och instruktiv orientering över det faktiska underlaget för problemetinformatik—integritetsskydd på franskt område, där visserligen en genomgående lagstiftning saknas men där hithörande frågor länge diskuterats ingående.
 

S. S.