Föreningen Sveriges Kronofogdar höll årsmöte 12 juni 1978 på Restaurang Fyrspannet, Sundbyberg, med 55 deltagare.
    Föreningens styrelse utgöres av kronofogdarna Bertil Jäderqvist, ordf., Falun, Lars Nilsson, v. ordf., Malmö, Arne Fall, remissekr., Östersund, Ulla Ahlqvist, övr. sekr., Sollentuna, och Dicki Sörensen, kassaförv., Härnösand.
    Föreningen har 198 medlemmar.

 

 

Föreningen Sveriges Polischefers styrelse består av polismäst. Bengt Erlandsson,ordf., polismäst. Hans Leister, v. ordf., polisint. Inge Öhlund, polisöverint. Dag Halldin, polisöverint. Gustaf Andersson, polissekr. Rickard Sevelius, polisint. Göran Tivesjö, polismäst. Bengt Laveberg och polisint. Nils Holst. Polisint. Jan Värnhall är sekr.
    Föreningens styrelse har förutom vid årsmötet 26—27 maj 1977 i Norrköping sammanträtt vid 4 tillfällen under 1977.
    Under verksamhetsåret har föreningen haft ca 200 medlemmar.

 

 

Föreningen Sveriges länspolischefer höll 1977 6 sammanträden. Årsmötet hölls i Halmstad 14 och 15 juni. Föreningens styrelse består av länspolischeferna Sven E. Erstam, ordf., Lennart Palmér, v. ordf., bitr. länspolischefen Kjell Arne Eliasson, sekr., samt länspolischeferna Christer Horn af Rantzien och Birger Qvist.
    Föreningen har 27 medlemmar.

 

 

Föreningen Sveriges auditörers styrelse utgörs av auditörerna Åke Asp, Stockholm, ordf., Lars Montelius, Linköping, v. ordf., Gustaf Knös, Stockholm, sekr. och skattmäst., Arne Reis, Eksjö, och Gunnar Wessman, Stockholm, med Gerhard Möller, Kristianstad, och Johan Wellander, Stockholm, såsom suppl.
    Under 1977 hade föreningen 70 aktiva och 6 passiva medlemmar.

 

 

Bolagsjuristernas Förening har under 1977 hållit två sammanträden. Det ordinarie årsmötet ägde rum 4 juni i anslutning till en resa till Sandviken med studiebesök på Sandvik AB. Vid sammanträdet höll jur. dr Sten Tengelin ett föredrag under rubriken "Present—representation—muta". Vid höstsammanträdet 21 nov. besökte medlemmarna Svenska Arbetsgivareföreningen i Stockholm varvid aktuell lagstiftning diskuterades i anslutning till anföran-

 

636 Notiserden av dir. Jan Nordin, SAF, angående erfarenheter från tillämpningen av Åmanlagarna och medbestämmandelagen, av jur. kand. Lars Josefsson, SAF, angående Nya arbetsrättskommitténs förslag till ny lagstiftning om fackliga förtroendemän, möten på betald arbetstid m. m., av jur. kand. Kent Brorsson, SAF, angående den nya semesterlagen, direktiv till utredning rörande semesterlönefonden m. m. samt av dir. Erik Forstadius, SAF, angående annan aktuell lagstiftning samt läget i förhandlingarna rörande medbestämmandeavtal.
    Föreningens styrelse utgöres av dir. Carl-Magnus Renström, ordf., dir. Alf Erik Norén, v. ordf., ombudsman Esbjörn Vrang, sekr., ombudsman Gunnar Telerud, skattmäst., och ombudsman Hans Westerstad, klubbmäst.
    Vid 1977 års utgång hade föreningen 252 medlemmar.