Gefleborgs läns juristförening höll årsmöte 6 juni 1978. Under 1977 hölls tre sammanträden. 24 mars informerade hovrättslagm. Bengt Hedman om den nya lagstiftningen om olovligt byggande. I samband med årsmötet 6 juni besöktes Sandvikens tingsrätts nya lokaler. 18 okt. höll prof. Alvar Nelson ett anförande under rubriken "Social rättvisa och straffrättskipning".
    Föreningens styrelse utgörs av länsass. Karl-Egon Moerth, ordf., adv. Tommy Forsström, v. ordf., avd.dir. Carl Johan Hjälme, sekr., länsass. Ingvar Modig, kassör, och jur. kand. Mats Andersson, klubbmäst.
    Föreningen har c:a 70 medlemmar.

 

 

Eskilstuna-Strängnäs Juristklubb hade årsmöte 25 mars 1977 varvid följande styrelseledamöter valdes: rådmannen Bengt Olof Berggren, ordf., adv. Sven Sundström, sekr., bankjuristen Gerhard Thorén, kassör, distriktsåkl. Lennart Melin, klubbmäst. Efter årsmötet hade klubben årsfest med damer. Vid höstsammankomsten 30 nov. talade justitierådet Bertil Bengtsson om "Skadeståndsrätten i dag och i morgon". Efter föredraget följde diskussion.
    Antalet medlemmar är c:a 40.

 

 

Sveriges Advokatsamfund höll ordinarie fullmäktige möte i Falun 3 juni 1977. Till ledamöter av styrelsen för tiden 1 juli 1977—30 juni 1979 nyvaldes adv. Jan Fenger-Krog, Falun, Peter Wadsted, Stockholm, och Karl Olof Wirell, Kalmar, samt omvaldes adv. Lars Samzelius, Stockholm, ordf., Göran Luterkort, Malmö, v. ordf., och Gotthard Calissendorff, Stockholm. Sedan föregående års val kvarstod i styrelsen adv. Carl Erik Lindahl, Stockholm, Torsten Ljungdahl, Skellefteå, Hugo Olsson, Malmö, Lars Rahmn, Göteborg, och Folke Wistrand, Göteborg. Disciplinnämnden hade samma sammansättning som tidigare.
    Vid slutet av år 1977 utgjorde antalet ledamöter i samfundet 1 528.

 

 

Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte 29 mars 1977. I anslutning till årsmötet redogjorde samfundets generalsekr. adv. Lennart Reuterwall för aktuella frågor i samfundsstyrelsens arbete. Den gemensamma middag som varje år brukar anordnas av avdelningen och Stockholms tingsrätts domareförening hölls 22 febr. Vid middagen höll chefsrådmannen Ella Ericsson ett anförande kallat "Träning av domare i brottmål angående ungdomar — erfarenheter från en internationell kurs i London". Under hösten hölls två möten. Vid mötet 20 sept. inledde adv. Gunnar Berg och Leif Silbersky en diskussion "Moraliska aspekter på advokatverksamhet?". Vid mötet 29 nov. inledde adv. Lars Rahmn en diskussion om "Advokatverksamhet i aktiebolagsform i förhållande till nu tillåtna former". En av adv. Åke Vilhelmson och försäkringsdir. Per Boëthius ledd tvådagarskurs i skadeståndsrätt genomfördes i apr. med c:a 100 deltagare.
    Styrelsen utgörs av Per Håkan Osvald, ordf., Gunnar Berg, v. ordf., Elisabeth Abrahamson, Hans Ulrich von der Esch, Karl-O. Malmenfelt, Lars Ekman och Bengt Elfgren, ord. led., samt Marianne Wolff, Claes Felländer och Staffan Bergling, suppl.
    Avdelningen hade vid utgången av 1977 561 ledamöter.