638 NotiserÖstra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte på Hotell Portalen i Jönköping 18 mars 1977. Vid mötet behandlades i stadgarna föreskrivna ärenden. Därpå diskuterades förlikningsverksamhet med rådmannen Tord Widebäck i Norrköping såsom inledare. 15 nov. 1977 hölls extra möte med avdelningsledamöterna på Peter's Steakhouse & Pub i Norrköping. Vid detta informerade generalsekr. adv. Lennart Reuterwall om diverse samfundsangelägenheter, bl. a. reglerna för aktiebolagsbildning inom samfundet och rättshjälpen. 25 och 26 nov. 1977 hölls en kurs på Stora Hotellet i Jönköping angående skadeståndsrätt. Kursledare var adv. Åke Vilhelmson och försäkringsdir. Per Boethius.
    Styrelsen utgöres av adv. Bengt Hesser, Linköping, ordf., Hans Oehme, Nyköping, v. ordf., Nils Nilsson, Eskilstuna, Karl Olof Wirell, Kalmar, och Åke Wängö, Tranås, med Josef Cohen, Norrköping, P. G. Dahlström, Jönköping, och Olle Råmark, Linköping, såsom suppl. Sekr. är adv. Mats Nordström.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 176 medlemmar.

 

 

Västra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte 15 mars 1977. Efter då företagna val har styrelsen följande sammansättning: Adv. Bengt Bergendal, Göteborg, ordf., Claes Beyer, Göteborg, v. ordf., Folke Rosell, Göteborg, Gunnar Kildén, Halmstad, Torsten Leman, Göteborg, Claes Högström, Borås, Anders Grönfeldt, Göteborg, och Göran Thyresson, Skara, med adv. Margareta Wallerius, Göteborg, Rolf Kjällgren, Trollhättan, och Peter Hedborg, Göteborg, som suppl. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Peter Hedborg och klubbmästare adv. Tryggve Wahlin.
    Vid årsmötet förekom förutom stadgeenliga ärenden ett föredrag om fåmansföretagen och deras beskattning av universitetslektorn Göran Grosskopf. Under våren hölls kursaftnar, 3 febr. med diskussion om pockettidningen R:s advokatnummer, där bl. a. redaktör Stig Edling, överåkl. Sven-Olof Håkansson och adv. Lars Bergman bildade panel, samt 20 april, då ett kontaktmöte anordnades med auktoriserade revisorer inom Västra kretsen, där bl. a. revisorernas och advokaternas förändrade yrkesroller behandlades liksom formerför och arbetsfördelning i samarbetet revisorer-advokater med inledningsanförande av aukt. revisorerna Ulf Gometz och Einar Björkander samt adv. Claes Beyer och Kurt Mark. Höstens sammankomster inleddes 29 sept. med en översikt av kronofogdemyndighetens verksamhet lämnad av kronodir. Bengt Steffner. Vidare har avdelningen haft sammankomster, 26 okt., då "Advokatverksamhet i aktiebolagsform" diskuterades och med inledning av adv. Lars Rahmn och med adv. Göran Luterkort såsom inbjuden gäst samt 24 nov. angående skiljedomsförfarandet och med hovrättspres. Härje Stenberg samt adv. Otto Setterberg och Bo Björck som föredragshållare. Försvararkollegiet har under året haft sex sammankomster, varvid bl. a. lämnats information om narkomanvård och Interpol.
    Avdelningen hade 281 ledamöter vid utgången av 1977.

 

 

Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Malmö 31 mars 1977. Vid årsmötet talade chefrådman Sven Braun och fiskal Bengt Rosquist om "Synpunkter på småmålslagen" och samfundets ordf. Lars Samzelius redogjorde för aktuella samfundsangelägenheter. 7—8 okt. ordnade avdelningen kurs i skadeståndsrätt för ledamöterna och hos dem anställda jurister. Kursledare var adv. Åke Wilhelmson, Stockholm, och försäkringsdir. Per Boethius, Stockholm. 13 dec. höll avdelningen höstmöte i Malmö för ledamöterna och hos dem anställda jurister. Vid mötet höll prof. Nils Mattsson, Uppsala, föredrag över ämnet "Handelsbolag eller aktiebolag för advokatverksamhet. Skatterättsliga synpunkter vid valet."
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Bengt Almgren, Malmö, ordf., Göran Ramberg, Helsingborg, v. ordf., Åke Engwall, Ängelholm, Bengt Siwe, Helsingborg, Gunnar Thomée, Malmö, ord. led., samt Patrick Enckell, Karlshamn, Lars Laurin, Lund och Ulf Strandmark, Malmö, suppl.
    Avdelningen räknade vid 1977 års utgång 239 ledamöter.