Notiser 639Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer höll årsmöte 17 sept. 1977 i Stockholm. Vid årsmötet diskuterades betänkandet Översyn av rättshjälpssystemet efter inledande anförande av utredningens sekr. hovrättsrådet Bertil Werner. Till styrelse för föreningen utsågs Kaj-Åke Johansson, Umeå, ordf., Gunnar Kildén, Halmstad, och Bengt Lundblad, Stockholm, ord. led., samt Lars Mannerhult, Kristianstad, suppl.

 

 

 

 

Personalnotiser

 

Regeringen har den 15 juni 1978 stadfäst beslutav Handelshögskolans i Stockholm direktion att till professor i rättsvetenskap vid högskolan kalla biträdande professorn Gunnar Karnell.
    Professor Karnell är född i Stockholm den 11maj 1934. Efter studentexamen i Stockholm 1953 blev han jur. kand. vid dåvarande Stockholms Högskola 1958. Efter tingstjänstgöring i Stockholm hade han förordnanden som lärare vid Juridiska fakulteten i Stockholm och avlade där juris licentiatexamen 1964. Utnämnd 1966 till universitetslektor i rättskunskap, särskilt förvaltningsrätt vid Socialhögskolan i Stockholm — en tjänst som han lämnade 1968 — var Karnell åren 1966—1970 e. bitr. professor vid Handelshögskolan i Stockholm. 1970 disputerade han för juris doktorsgrad och blev docent i civilrätt vid Stockholms Universitets jur. fak. Han utnämndes 1971 till bitr. professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm.
    1967 var Karnell delegerad vid Stockholmskonferensen för intellektuellt rättsskydd. Han är såsom expert knuten till den svenska upphovsrättsutredningen. Karnell är medlem av exekutivkommittén i den internationella upphovsrättsorganisationen ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) samt ordförande i Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.
    Karnell har av trycket utgivit "Rätten till programinnehållet i TV. Studier i upphovsrätt, utövande konstnärers rätt och fotorätt" (1970), "Läromedelsrätt" (1971) samt publicerat artiklar, kompendier och litteraturanmälningar särskilt inom civilrättsliga ämnen såsom immaterialrätt, växel- och checkrätt samt associations- och köprätt.

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    20 juli 1978 förordnat just. rådet Erik Nyman att vara ordf. i kommittén med uppdrag att göra en översyn av brottsförebyggande rådet samt till led. i kommittén förordnat riksdagsledamöterna Arne Nygren och Håkan Winberg,
    29 aug. 1978 förordnat kammarrättsfisk. Harald Fälth att vara expert i allmänna advokatbyråkommittén samt
    11 sept. 1978 förordnat avd. dir. Lars Renmyr att vara expert i utredningen ang. företagsinteckning.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    17 aug. 1978 förordnat t.f. rev.sekr:a, ass:a i Svea hovr. Christer Brahme och Tor Olsson samt t.f. rev. sekr. Bengt Westerberg att vara rev. sekr. samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Ulf Appelttofft, rådm. i Skövde tr Hans Cederberg och ass. i Svea hovr. Lennart Meyer att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har 21 sept. 1978 utnämnt rådm. i Jönköpings tr Bertil Hagard att vara hovr. råd i Göta hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    21 sept. 1978 utnämnt t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i

 

640 Personalnotiserkammarrätten i Sthlm, kammarrättsrådet i kammarrätten Ulf Reenstierna att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsrådet i kammarrätten Sune Lindgren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Ian Cassel att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt exp.chefen i industridep:t, reg.rättssekr. Björn Rydholm och t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm, reg.rättssekr. Clas Sundin att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat t.f. kammarrätsrådet i kammarrätten i Sthlm, reg. rättssekr. Kerstin Grimby att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Arne Grunander att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat 1:e länsass. vid länsstyrelsen i Göteborgs o. Bohus län Bengt Gunnar Hanson att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Jönköping,
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Göteborg Leif Lindstam att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping samt
    s. d. förordnat reg.rättssekr. Gösta Falkelius att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping.