Ytterligare kring lagstiftningen om konvertibla skuldebrev

 

Magnus Ullman har i SvJT 1978 s. 376—379 diskuterat vissa språkliga och sakliga brister, som enligt hans mening vidlåder föreskrifterna om konvertibla skuldebrev i ABL 1975. Med anledning härav skulle jag vilja tillägga följande.
    ABL 1975 5 kap. 11 § talar om att "fordran enligt skuldebrev utbytes mot aktie". Det är uppenbart, att såväl "fordran" som "aktie" här användes i betydelsen av en abstrakt rättighet. Det är alltså inte skuldebrevet som utbytes mot ett aktiebrev, det är inte heller, såsom Ullman säger, skuldebrevet som utbytes mot en aktie, utan det är fordringen som bytes mot en aktie, d. v. s. mot en andelsrätt i aktiebolaget. Aktiebrev får enligt 3 kap. 4 § utfärdas först långt senare, när utbytet registrerats hos patent- och registreringsverket.
    Härefter stadgar 5 kap. 14 §, att styrelsen skall inom viss tid för registrering anmäla "hur många aktier som utgivits i utbyte". Ordet "utgivits" måste här syfta på att en aktie tillkommit genom "utbyte" enligt 11 §. Med andra ord, också ordet "utgivits" har i detta sammanhang en abstrakt betydelse. Det medges emellertid gärna att ordvalet inte är riktigt lyckat, eftersom ordet "utgiva" lätt för tanken till en konkret åtgärd. Kanske hade det varit lyckligare att skriva exempelvis "tillkommit genom utbyte" i stället för "utgivits i utbyte". Till detta hade man haft så mycket större anled-

 

712 Konvertibla skuldebrevning som ABL 1944 34 § 3 st. gav regler om när aktiebrev fick "utgivas" och 1973 års lag om konvertibla skuldebrev 18 § följde denna förebild: "Aktiebrev får utges ...". Sistnämnda bestämmelse har nu flyttat in i ABL 1975 3 kap. 4 § 1 st., där det helt otvetydigt talas om när aktiebrev får "utlämnas".
    Tyvärr har Lind i sin kommentar till ABL 1975 inte varit tillräckligt noggrann med sin terminologi, att det att han å ena sidan på tal om 5 kap. 11 § använder uttrycket "aktierna har utlämnats", å andra sidan på tal om 3 kap. 4 § använder uttrycket "aktiebrev får ges ut". Det borde ha varit tvärtom.
    Ullman tar vidare upp frågan om rösträtt för aktier, som tillkommit genom en ännu ej registrerad konvertering. Han pekar på, att lagen har utformats så, att rösträtt kan utövas för sådana aktier, trots risken för att registrering vägras och konverteringen därmed förfaller. Han föreslår att lagen ändras, i syfte att rösträtt för aktier tillkomna genom konvertering inte skall få utövas förrän registrering skett.
    Vad Ullman här kritiserar är en regel som gäller inte bara för aktier tillkomna genom konvertering utan också för aktier tillkomna genom nyemission. 4 kap. 9 § stadgar härom att sedan aktieteckningen avslutats och styrelsen beslutat om tilldelning, de nya aktierna genom styrelsens försorg skall ofördröjligen upptagas i aktieboken. Föredragande statsrådet yttrade i prop. 1975: 103 s. 340, med anledning av ett förslag att införandet i aktieboken i en viss situation skulle kunna uppskjutas: "Jag anser det emellertidvara otänkbart att man på ett sådant sätt skulle hindra aktieägarna att bli införda i aktieboken och därmed bli berättigade att utöva rösträtt på bolagsstämman. I 4 kap. 9 § departementsförslaget föreskrivs därför i överensstämmelse med gällande lag att tecknade och tilldelade aktier genom styrelsens försorg ofördröjligen skall tas upp i aktieboken."
    Också en vanlig nyemission kan förfalla, om registrering vägras eller ansökan om registrering inte göres i tid. Lagstiftaren har alltså med öppna ögon accepterat, att ägaren av en nytillkommen men ännu ej definitiv aktie får rösta.
    Vad som händer om en konvertering eller en nyemission inte blir registrerad i aktiebolagsregistret framgår inte av lagen. Ullman påpekar, att vägran av registrering kan komma så sent, att tiden för klander av ett bolagsstämmobeslut, stött på aktier vilkas registrering vägrats, för länge sedan har gått ut. Kanske det är rimligt att därav draga slutsatsen att ett sådant bolagsstämmobeslut under alla förhållanden bör stå fast, trots att registrering vägrats, åtminstone om det inte rör sig om en rent illojal manöver från deras sida, som åstadkommit konverteringen eller nyemissionen.
 

Knut Rodhe