74 Tore SandvikNorsk juridisk litteratur 1976

 

I litteraturoversikten for 1974 ble nevnt de avgrensningsvansker som skapes av de ulike skriftserier som utgis ved læresteder og vitenskapelige institusjoner. Som der nevnt er det valgt å følge en tilbakeholdende linjen år det gjelder omtalen av arbeider som utgis i slike serier. Men delvis leder dette til at en betydelig rettsvitenskapelig aktivitet kan bli heltunevnt, og at bildet av forskningsaktiviteten dermed kan bli helt fortegnet. Dette ville være tilfelle dersom oversikten fortsatt skulle la uomtalt skriftserien "Jus og EDB", som utgis ved Avdeling for EDB-spørsmål, Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Siden 1971 har det i denne serien vært utgitt et ikke ubetydelig antall arbeider om rettsinformatiske emner, mest om de mer teknisk—informatiske sider, men også bl. a. om personvernspørsmålet.
    1976 må ellers betegnes som et normalår i norsk rettslitteratur, med endel betydningsfulle monografier, og en del nyutgaver og håndbokslitteratur.
    Av arbeider innen rettslœre og rettsfilosofi må særlig fremheves Torstein Eckhoff og Nils Kristian Sundby: "Rettssystemer" (1976, 302 s.) som presenterer rettsfilosofiske spørsmål i en systemteoretisk sammenheng. Av Torstein Eckhoff foreligger også boken "Retten og samfunnet" (1976, 352s.), en samling artikler utgitt til Eckhoffs 60-årsdag, om emner innen rettsfilosofi, rettssosiologi og offentlig rett. Nærmest til denne sektor hører velogså boken "Kritisk juss" (1976, 212 s.), en artikkelsamling redigert av Anders Bratholm og Nils Kristian Sundby, med analyser av reglene på en rekkeområder særlig ut fra marxistisk rettsteori.
    Når det gjelder privatretten kan først nevnes to nyutgaver innen arve-, familie- og skifteretten. Carl Jacob Arnholm og Peder Lødrup: "Familierett", (197, XX + 299 s.) er en ajourført og dels noe utvidet utgave av førstnevntes "Privatrett IV. Familierett". Punktvis er det her tale om mer ennen ordinær nyutgave. Ved Peter Lødrup: "Materiell skifterett" (5. utg.,1976, 272 s.) er det mer tale om en vanlig ajourføring på grunn av bl. a.noe nytt lovstoff.
    Fra obligasjonsretten kan først nevnes et arbeid fra det sjørettslige forskningsmiljø, Ole Steen-Olsen: "Forsikringsopgøret ved salg af skib" (1976, XII + 255 s. i Arkiv for Sjørett bind 14 hefte 1/2). Selv om forfatteren er dansk, er arbeidet gjennomført og utgitt i Norge, og hører da med i en norsk litteraturoversikt.
    Innen selskapsretten foreligger en kommentar til den nye aksjelov, Jan Skåre: "Lov om aksjeselskaper. Kommentar til lov av 4. juni 1976" (1976, 344 s.).
    På det erstatningsrettslige område foreligger en ny systematisk fremstilling, Nils Nygaard: "Skade og ansvar" (1976, 238 s.). Det er tale om en lærebok, bygget på forfatterens forelesninger ved Universitetet i Bergen, men boken kan også et stykke på vei dekke behovet for en ajourført håndboksfremstilling.
    Innen tingsretten må først nevnes Nils Nygaard: "Odelsrett og ekteskap" (1976, 144 s.), som analyserer de kompliserte spørsmål som oppstår vedsamspillet mellom reglene om ektefellers formuesforhold og de odelsrettslige reglene. Ellers kan nevnes at Torgeir Austenås doktoravhandling "Løsningsrettigheter" (1976, 505 s.) nå foreligger trykt.

 

Norsk juridisk litteratur 1976 75    Går en over til offentlig rett, kan først nevnes at det er kommet ny utgave av læreboken i folkerett, Carl August Fleischer: "Hovedpunkter i folkeretten" (3. utg., 1976, 261 s.).
    Også når det gjelder forfatningsretten har en fått en viktig nyutgave, Johs. Andenæs: "Statsforfatningen i Norge" (4. utg., 1976, XIV + 478 s.). Men her er fremstillingen utvidet og utdypet sammenliknet med tidligere utgaver, da på bakgrunn av at boken har avløst Castbergs fremstilling som lærebok i rettsstudiet.
    Fra skatteretten kan nevnes et par lovkommentarer til avgiftslovgivningen, Thor Refsland og G. E. Thesen: "Merverdiavgiftsloven med kommentarer". Del I (1974, 323 s.) og Del II (1976, 290 s.), og av de samme forfattere "Investeringsavgiften. Kommentarer til lov om avgift på investeringer m. v." (1975, 288 s.). Den norske Advokatforening har utgitt "Internasjonal Skatterett, 9 foredrag" (1976, 176 s.), basert på forelesninger på et kurs om den skatterettslige behandling av forhold med tilknytning tilflere land.
    Går en over til feltet strafferett og prosess, er det i sivilprosess en har hatt tilvekst. Her foreligger Jo Hov: "Rettsforlik" (1976, 631 s.). Boken som er forfatterens doktoravhandling, analyserer både de prosessrettslige og de avtalerettslige sider av spørsmål innen emnet, selv om hovedvekten erlagt på de prosessrettslige sider.
    Aktiviteten innen rettssosiologien holder seg fortsatt oppe. Her foreligger Vilhelm Aubert: "Rettens sosiale funksjon" (1976, VII + 356 s.). Dette er en videreføring av forfatterens "Rettssosiologi" (1968), men fremstillingen er vesentlig omarbeidet, med særlig vekt på spørsmålet omrettsreglene som virkemiddel i samfunnsplanlegging og politikk.
    Av rettshistoriske arbeider kan først nevnes en nyutgave, Knut Robberstad: "Rettsoga" (3. utg., 1976, XX + 314 s.). Et mer spesielt emne er behandlet i Gudmund Sandvik: "Det gamle veldet" (1975, 216 s.) som tar opp spørsmål om skatteforvaltning fra 1700-tallet. Mons Nygard har utgitt "Avhendingssaker 1667—1836", en kildesamling med utvalgte rettsavgjørelser i saker om overdragelse av fast eiendom.
 

Tore Sandvik