Notiser 77Nordvästra Skånes Juristförening har under år 1976 hållit årsmöte 8 juni 1976 med föredrag av prof. Ulf Cervin under rubriken "Må köparen akta sig". Styrelsen utgöres av chefsåkl. Sven Ankar, ordf., lagmannen P. A. Hansén, rådm. Karl Arvid Berglund samt adv. Elsa Kristiansson och Bertil Uddborn, den sistnämnde sekr.
    Föreningen har 105 medlemmar.

 

Gefleborgs läns juristförening har under 1976 haft tre sammankomster. 17 febr. redogjorde allmänhetens pressombudsman Lennart Groll för sin verksamhet. Årsmöte hölls 9 juni. 18 nov. gjordes ett studiebesök på Sandvik AB.
    Föreningens styrelse utgörs av hyresrådet Tomas Nordqvist, ordf., adv. Elsa-Britta Hilding, v. ordf., adv. Håkan Wiberg, sekr., hovrättsfiskalsasp. Curt Berg, kassaförv., och stadsjuristen Lennart Ocklind, klubbmäst.
    Föreningen har ca 75 medlemmar.

 

Östersunds Juristklubb höll årssammanträde 6 maj 1976. Efter sammanträdet följde föredrag av rättschefen i arbetsmarknadsdep. Åke Bouvin om "Arbetsrätten i nydaning". Vid sammanträde 25 nov. talade avdelningschefen i kriminalvårdsstyrelsen Clas Amilon över ämnet "Internationell kriminalvård".
    Klubbens styrelse utgöres av länsrådet Bengt Bohman, ordf., adv. Olle Hillström, v. ordf., och rådm. Lars Herlitz, sekr. och kassaförv.
    Klubben har ca 85 medlemmar.

 

Skellefteå Juristklubb har under 1976 haft tre sammanträden. 29 mars hölls sammanträde gemensamt med de i Skellefteå verksamma familjerådgivarna och familjerättsgruppen på socialbyrån, varvid diskussion av vårdnads- och underhållsfrågor förekom. 19 okt. hölls föreningens årsmöte, varvid skadekontorschefen hos Skandia, Sundsvall, Gunnar Liliequist talade om trafikskadelagen. 14 dec. diskuterades olika juridiska spörsmål.
    Föreningens styrelse har under året bestått av lagmannen Erik Öhlén, ordf., distriktsåkl. Carl Gustaf Alm, v. ordf., och adv. Göran Carlbäck, sekr. Suppl.har varit adv. Greger Lundmark och stadsnot. Hans Möller.
    Föreningen har ca 35 medlemmar.

 

Juristklubben i Linköping höll under 1976 fyra sammanträden. 22 jan. avlades studiebesök vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium varvid prof. Andreas Maehly informerade om verksamheten där. 8 apr. informerade konsumentombudsmannen Sven Heurgren om sin verksamhet. 14 okt. hölls årsmöte varvid riksdagsmannen Åke Polstam informerade om verksamheten i justitieutskottet. 2 dec. kåserade hypoteksdir. Bengt Gumnhagen över sin verksamhet som medlare i arbetstvister.
    Vid årsmötet utsågs följande styrelse: chefsåkl. Bertel Mårtensson, ordf., jur. kand. Stefan Nellmark, kassör, och jur. kand. Johan Dieker, sekr. Till klubbmästare i föreningen har bankdir. Thomas Jönsson adjungerats.

 

    Västernorrlands Juristklubb har under 1976 hållit tre sammanträden i Sundsvall. 1 apr. talade justitiekansler Ingvar Gullnäs över ämnet "Om några synsätt vid rättshjälpsreformen. Räcker det med en översyn eller måste vi göra en ny reform?" 21 maj firade klubben 50-årsjubileum och vid sammanträde 9 nov. gjordes ett besök på Sundsvallsbankens huvudkontor, varvid bankens verkst. dir. Erik Ehn talade om affärsbankernas arbetsvillkor i samhället och bankens jurister och skattekonsult redogjorde för sina verksamhetsområden.
    Klubbens styrelse består av hovrättspres. Karl-Erik Skarvall, ordf., länspolischefen John H. Rudström, kammarrättspres. Björn Orrhede, rådm. Sven Bouvin, adv. Karl-Erik Larsson, bankjuristen Lars Eng och bitr. juristen Lars Wennerström, sekr., kassaförv. och klubbmäst.
    Klubben har ca 100 medlemmar.

 

Skånska hovrättens yngreförening, tidigare benämnd Föreningen yngre juristeri Skåne och Blekinge, har under 1976 sammanträtt fem gånger. Styrelsen består för 1977 av Frank Orton, ordf., Sigurd Heuman, v. ordf., Gunnar Bergholtz, sekr. och kassaförv., Lars Göran Abelson och Ulla Öhman med Per

 

78 NotiserEriksson, Helén Kinnman och Marianne Lejman som suppleanter.
    Föreningen har ca 100 medlemmar.